Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 2.11.2021 do 31.10.2022

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/2021), objavlja Občina Cerkno

JAVNI RAZPIS

za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 2.11.2021 do 31.10.2022

 1. PREDMET RAZPISA

Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa, so nepovratne finančne vzpodbude v obliki delnega sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo se z namenom pospeševanja in razvoja malega gospodarstva na območju občine Cerkno.

Višina sredstev namenjena nepovratnim finančnim vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 8.000,00 EUR.

Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za naslednje namene:
a.) Odpiranje novih delovnih mest, b) Zavarovanje kreditov oz. pokritje stroškov odobritve leasinga, c) Pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne prostore, d) Strokovno izobraževanje in usposabljanje, e) Pridobitev standardov kakovosti.

 1. MERILA IN POGOJI

          a) Splošni in posebni pogoji za prijavitelje

Do vzpodbud iz tega razpisa so upravičeni:

– gospodarske družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (UL RS, št. 65/09 in nasl.),
– fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja – samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.

Sedež upravičenca ali lokacija poslovne enote oz. kraj investicije mora biti na območju Občine Cerkno.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.
Fizične osebe morajo biti državljani Republike Slovenije.

Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz tretjega odstavka 55. člena Zakona o gospodarskih družbah  (UL RS, št. 65/09 in nasl.), pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.

V skladu s tem razpisom se pomoč dodeljuje po pravilu »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

V zvezi s pogoji za prijavo na ta razpis se upošteva tudi načelo o kumulaciji oziroma združevanju pomoči. Skupaj s pomočjo »de minimis« se za iste upravičene stroške po tem razpisu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po pravilih o državnih pomočeh.

Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, niso upravičena:

– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojnega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– podjetja v težavah.

Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz Pravilnika. V primeru večjega števila upravičencev se lahko delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno zniža. V kolikor bo prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se lahko finančne vzpodbude v obliki nepovratnih sredstev sorazmerno zvišajo.

Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi pravilnika, jih morajo porabiti za namene, za katere so jim bila dodeljena.

          b) Pogoji pod katerimi se dodeljujejo sredstva in prednostni kriteriji:

Za namen a):

 • Vzpodbude za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo kot nepovratna sredstva pri samozaposlitvi ali zaposlitvi delavcev za določen ali nedoločen čas, če še niso bili zaposleni (prva zaposlitev), so ostali brez zaposlitve (brezposelni) ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Zaposlitev oz. samozaposlitev mora biti realizirana v času od 2.11.2021 do 31.10.2022
 • Delodajalec je upravičen do nepovratnih sredstev, če zaposli osebo v skladu z določili prejšnje alineje, ki je državljan RS.
 • Prednostno se nepovratna sredstva za zaposlovanje dodeljujejo za zaposlitev oseb s stalnim bivališčem na območju občine Cerkno ter visoko kvalificiranega kadra (najmanj VI. stopnja izobrazbe) ter samozaposlitvam.
 • Višina finančne vzpodbude v obliki nepovratnih sredstev je največ do 1000 EUR na zaposlitev, v primeru samozaposlitve pa največ do 1.200 EUR.
 • Pogodbe o zaposlitvi na podlagi novo odprtih delovnih mest, za katera je upravičenec prejel nepovratna sredstva po tem razpisu in samozaposlitve morajo veljati neprekinjeno vsaj dve leti po podpisu pogodbe o zaposlitvi, katerih podlaga je bila prejeta pomoč po tem razpisu.
 • Izpolnjevanje kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celotnim povprečjem zaposlenih v podjetju leto pred odobritvijo pomoči za razvoj.

Za namen b):

 • Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov zavarovanja najetih kreditov za nakup osnovnih sredstev pri bankah v času od 2.11.2021 do 31.10.2022 oz. za kritje stroškov odobritve finančnega leasinga v času od 2.11.2021 do 31.10.2022
 • Prednost imajo prosilci za zavarovanje kredita za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Cerkno, ki ga v sodelovanju z bankami razpisuje Občina Cerkno.
 • Višina finančne spodbude je do 50% stroškov zavarovanja kredita oz. odobritve finančnega leasinga, vendar ne več kot 500 EUR na prosilca.

Za namen c):

 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije, pridobljene v času od 2.11.2021 do 31.10.2022. Višina finančne vzpodbude znaša do 800 EUR oz. do 50% upravičenih stroškov na posameznega

Za namen d)

 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov strokovnega izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj po verificiranih programih ter programih za pridobitev permanentnih znanj pomembnih za ohranitev, razvoj in novo dejavnost.
 • Občina bo po tem razpisu subvencionirala šolnine oz. kotizacije kandidatom, ki so v času od 2.11.2021 do 31.10.2022. že vpisani v izobraževalni program.
 • Višina finančne vzpodbude znaša do 45% upravičenih stroškov (šolnina v tekočem letu oz. kotizacija), vendar ne več do kot 500 EUR na posamezno izobraževanje.

Za namen e):

 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov za pridobivanje sistema kakovosti po standardih ISO 9001, 2000, ISO 14000, EN 45000 in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti. Sredstva se dodeljujejo tudi za delno subvencioniranje stroškov, ki so nastali v postopku recertifikacije (obnovitvene presoje na 3 leta).
 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov standardov kakovosti in recertifikacije, pridobljenih v času od 2.11.2021 do 31.10.2022. Višina finančne vzpodbude znaša do 1.000 EUR oz. do 50% upravičenih stroškov na posameznega
 1. VSEBINA VLOGE in obvezna priložena dokumentacija

Za vse namene:

 • Izpolnjen obrazec.
 • Fotokopija dokazila o registraciji dejavnosti:
  • samostojni podjetniki priložijo priglasitveni list,
  • nosilci obrtne dejavnosti priložijo obrtno dovoljenje,
  • gospodarske družbe priložijo potrdilo o vpisu v sodni register,
  • ali potrdilo o vlogi za opravljanje določene dejavnosti pri pristojnem organu.
 • Podpisano izjavo, da prosilec ni v stečajnem postopku (priloga 1 k obrazcu).
 • Podpisano izjavo, da se prosilec strinja z razpisnimi pogoji (priloga 2 k obrazcu).
 • Za fizične osebe potrdilo o državljanstvu na vpogled.
 • Pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč (priloga 3 k obrazcu)
 • Pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške (priloga 4 k obrazcu).

Dokazila glede na namen:

Za namen a): zaposlitev oz. samozaposlitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o prijavi-odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec Obr. M1). Zaposlitev visokokvalificiranega kadra se dokazuje s fotokopijo diplome zaposlenega, brezposelne osebe s potrdilom Urada za delo ter prvo zaposlitev s fotokopijo delavske knjižice. Dokazilo o številu zaposlenih se dokazuje na podlagi uradne evidence Zavoda RS za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje.

Za namen b): fotokopija pogodbe z banko o najemu kredita za nakup osnovnih sredstev in fotokopija potrdila o plačilu stroškov zavarovanja najetega kredita ali fotokopija pogodbe o sklenitvi leasinga ter dokazilo o nastalih in poravnanih stroških za odobritev leasinga.

Za namen c): pridobljeno upravno dovoljenje ter račun in potrdilo o plačanih stroških projektne dokumentacije.

Za namen d): potrdilo o vpisu v verificiran program izobraževanja in potrdilo o plačilu šolnine oziroma potrdilo o plačani kotizaciji ter potrdilo o uspešnem zaključku izobraževanja.

Za namen e): fotokopija pridobljenega standarda kakovosti oz. recertifikacije ter račun in potrdilo o plačanih stroških.

 1. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DOLOČBE

Vloge se oddajo osebno ali po pošti v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2022«

Rok za prijavo je odprt od objave javnega razpisa do 10.11.2022.

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan. Upoštevane bodo le vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo v skladu s pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije. Prepozno prispele oziroma neustrezno izpolnjene vloge bodo zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene. V primeru, da vloga ne bo popolna, bo predlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od dneva prejema obvestila.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo najpozneje v roku 15 dni od odpiranja vlog.

V kolikor za posamezen ukrep ne bo prijav, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

Obrazce in dodatne informacije interesenti dobijo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, tel. 37 34 640.

Obrazci s prilogami so dosegljivi tudi na spletnih straneh Občine Cerkno (https://www.cerkno.si).

Prijavni obrazec (.doc datoteka)

Številka: 410-0014/2022-2
Datum: 10. 10. 2022

Župan Gašper Uršič l. r.