Zbiranje prijav zaradi škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom 4. avgusta 2023

Občina Cerkno obvešča, da bo na podlagi sklepa, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (sklep št. 844-30/2023-18 – DGZR z dne 10. 8. 2023, do vključno srede, 6. 9. 2023 do 11. ure, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli neposredno škodo na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami.

Vloge nastale škode se oddajajo  na  spodaj priloženih predpisanih obrazcih. 

Oškodovance prosimo, da na vlogi navedejo telefonsko številko in priložijo fotografije poškodovanega objekta ozr. zemljišča s katerih bodo razvidne poškodbe in nastala škoda. Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite spodaj priložene obrazce, glede na to, katero škodo prijavljate:

·          obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči – obrazec je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih. Škoda pridelkov na kmetijskih zemljiščih se ne popisuje, popisuje se zgolj škoda na zemljiščih kot takih (zaradi zemeljskih nanosov, plazov, nanosov mulja, lesne mase, gramoza…).

·          obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči – obrazec je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.

·          obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči – obrazec je namenjen prijavi delne škode na objektih. Vsak objekt se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga. Za oceno škode v točki 4 se v stolpec A vpiše šifra za tipično skupino del – upoštevajo se šifre za posamezna dela ali materiale iz priloženega šifranta B. (POZOR – vpiše se seznam del ali materialov za vrnitev v prvotno stanje (ne sanacija).

·          Šifrant B

·          obrazec 5 – Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči – obrazec je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine Cerkno.

Izpolnjene obrazce lahko:

·          pošljete po elektronski pošti na: obcina@cerkno.si, zadeva: Prijava škode – Neurje avgust 2023

·          dostavite v tajništvo Občine Cerkno v času uradnih ur ali

·          pošljete po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, z dopisom »Prijava škode – Neurje avgust 2023«.   

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.  Pristojna občinska komisija  ocenjuje škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) in na stavbah/objektih (obrazec 3 – obrazec 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.