Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, v nadaljevanju ZPNačrt) vlagamo Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (.pdf datoteka)