Začetek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Cerkno

V Občini Cerkno bomo zasnovali novo Občinsko celostno prometno strategijo (v nadaljevanju OCPS) s katero bo občina izboljšala načrtovanje prometne infrastrukture ter odprla več prostora za trajnostno mobilnost. Z različnimi ukrepi bomo naslovili izziv zmanjšanja osebnega motornega prometa in prispevali k spremembi potovalnih navad z izboljšanjem pogojev za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter alternativnih oblik mobilnosti. Strategija bo pripomogla k ureditvi prometa, ki bo omogočal prijetnejšo izkušnjo in oblikovanje kakovostnega in občanom prijaznega javnega prostora.

OCPS je eden ključnih razvojnih dokumentov, ki celostno obravnava prometne izzive in razvojne potenciale Občine Cerkno ter odgovarja na potrebe občanov. V procesu izdelave bomo s tem namenom k sodelovanju poleg predstavnikov strokovne javnosti večkrat povabili tudi občane, da boste opozorili na izzive, s katerimi se srečujete na vsakodnevnih poteh, sooblikovali dolgoročno vizijo občine in prispevali svoje predloge. Organizirali bomo delavnice in javne razprave, zbirali mnenja preko anket in s skupnim pristopom oblikovali učinkovito strategijo, ki bo koristila vsem občanom.

Občina Cerkno je v procesu priprave Občinske celostne prometne strategije (OCPS) vzpostavila sodelovanje s sosednjima občinama Idrijo in Logatec, s katerima je oblikovala konzorcij za usklajevanje ukrepov skupnega interesa. Za pripravo OCPS je bil na javnem razpisu izbran konzorcij dveh podjetij, Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. in LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Financiranje OCPS je zagotovljeno iz Kohezijskega sklada v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, s slovensko soudeležbo. Priprava občinske strategije bo potekala v letu 2024 do začetka leta 2025. S sprejetjem OCPS bo Občina Cerkno izpolnila tudi obvezen pogoj za kandidiranje na javne razpise za sofinanciranje bodočih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Sofinanciranje naložbe načrtuje Republika Slovenija s sredstvi evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027).
Spletni portal Evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost: https://www.sptm.si/