Motena vodooskrba – Planina (7. 3. 2024)

Uporabnike v Planini obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 7. marca 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javni natečaj – DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Javni natečaj za prosto delovno mesto Direktor občinske uprave se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar, stopnja naziva III.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogojiNajmanj predpisana izobrazba: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – 17001 /Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – 17002 /Magistrska izobrazba – 17003
Znanje uradnega jezika
6 let delovnih izkušenj
usposabljanje za imenovanje v naziv
strokovni izpit iz upravnega postopka
funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri
državljanstvo Republike Slovenije
da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Dodatna funkcionalna znanjauporaba računalniških programov
vozniški izpit B kategorije
Posebni delovni pogojiDA, možnost dela od doma v skladu z notranjim aktom delodajalca
Poskusno deloDA, 6 mesecev

Delovne izkušnje so v skladu s 13. točko 6. člena ZJU delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga je dolžan opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22– ZDeb).

V primeru, da kandidat nima pridobljenega funkcionalnega znanja s področja vodenja v upravi, mora le-ta znanja pridobiti v petnajstih (15) mesecih od imenovanja na položaj skladno s tretjim odstavkom 81. člena ZJU.

Naloge na tem delovnem mestu:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti drugega javnega uslužbenca občinske uprave, 
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi, 
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev, 
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.

Prijava mora vsebovati:

1.         izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,

3.         izjavo kandidata da:

–           je državljan Republike Slovenije,

–           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence,

5.         pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

6.         pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

7.         pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih s področja vodenja v upravi ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

8.         lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje na položajnem uradniškem delovnem mestu Direktor občinske uprave, v nazivu podsekretar, stopnja naziva III. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave” na naslov:

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

Do 20. 3. 2024

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0003/2024

Datum: 4. 3. 2024      

Župan Občine Cerkno

Gašper Uršič

Točka za digitalno podporo in svetovanje v Cerknem – Digitalni pomočnik (12. 3.)

Vabljeni v torek, 12. 3., ob 16. uri v prostore Večnamenskega centra Cerkno. Svoj termin predhodno rezervirajte na telefonski številki 05 37 43 911.

Mednarodni dan ozaveščanja o HPV (4. marec)

HPV letno povzroči raka pri okoli 150 ženskah in več kot 40 moških

Okužbe s humani papilloma virusi (HPV) na leto povzročijo raka pri okoli 200 prebivalcih Slovenije. Najučinkovitejši način preprečevanja okužb s HPV, ki vodijo v raka, je cepljenje šestošolk in šestošolcev. Zmotno je preprečičanje, da okužbe s HPV terjajo davek le pri ženskah. Poleg raka na materničnem vratu povzročajo tudi pet drugih rakov, od katerih nekateri (rak zadnjika, penisa in ustnega dela žrela) prizadenejo tudi moške. Povzročajo pa tudi genitalne bradavice pri obeh spolih. Cepljenje je varno in učinkovito.

Cepljenje proti HPV je prostovoljno, a to ne pomeni, da je nepotrebno. Je namreč najboljši način za preprečevanje okužb, ki povzročajo praktično vse primere raka materničnega vratu, 88 odstotkov raka zadnjika, 78 odstotkov raka nožnice, četrtino raka ženskega zunanjega spolovila, polovico raka penisa, tretjino raka ustnega dela žrela ter okoli 90 odstotkov vseh primerov genitalnih bradavic in večino papilomov grla pri obeh spolih.

Breme okužb s HPV v Sloveniji ni majhno. S humanimi papiloma virusi se tekom življenja okuži med 80 in 90 odstotkov spolno aktivnih ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Zato je pogostost okužb najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let. Okužbe s HPV povzročijo raka pri okoli 200 prebivalcih Slovenije na leto, največ raka na materničnem vratu, za katerim zbolevajo večinoma mlade ženske v rodni dobi. Poleg tega se na leto operativno zdravi več kot 1600 žensk zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu, ki jih prav tako povzročajo okužbe s HPV.

Raziskave pri nas in po svetu kažejo, da je cepljenje proti HPV izjemno učinkovito in varno. Preprečuje okoli 90 odstotkov vseh rakov na materničnem vratu. Do sedaj je bilo po svetu razdeljenih že več kot nekaj sto milijonov odmerkov teh cepiv. Kot po drugih cepivih se tudi po cepljenju proti HPV lahko pojavijo neželeni učinki, a so največkrat blagi in prehodni. Resni neželeni učinki so izjemno redki, denimo primera hujše alergijske reakcije (anafilaksije) na cepivo v Sloveniji še nismo zabeležili.

Najbolj zaščiteni, če se cepimo v zgodnjem mladostništvu

Ker je okužba pogosta pri moških in ženskah, se priporoča cepljenje tako deklet kot fantov. Cepljenje je najbolj smiselno pred prvimi spolnimi stiki, saj ne zdravi že obstoječih okužb in zapletov.

Poleg tega študije kažejo, da je najbolj učinkovito, če so otroci cepljeni v zgodnjem mladostništvu. Zato se cepljenje proti HPV izvaja v šestem razredu na sistematskem pregledu. Poleg tega je cepljenje proti HPV v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem šolskem letu na voljo tudi za fante v 1. in 3. letniku srednje šole.

Ne glede na to pa se proti HPV lahko brezplačno, torej v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, cepijo tudi zamudnice in zamudniki – dekleta do dopolnjenega 26. leta starosti in fantje, ki so šesti razred obiskovali v šolskem letu 2021/22 ali pozneje.

dr. Tomaž Čakš, dr. med., spec.
predstojnik Območne enote Ljubljana

5 dejstev o HPV:

 1. Tekom življenja se bo več kot 80 odstotkov prebivalstva vsaj enkrat okužilo s humana papilloma virusi (HPV)
 2. Okužba lahko vodi v 6 različnih rakov – raka materničnega vratu, raka penisa, nožnice, zadnjika, vulve in grla.
 3. Zaradi okužb s HPV vsako leto zboli okoli 150 žensk in več kot 40 moških.
 4. Več kot 99 odstotkov raka materničnega vratu je posledica okužbe s HPV.
 5. Cepljenje je najbolj učinkovit način preprečevanja okužb s HPV.

Brezplačno cepljenje proti okužbam s HPV je v šolskem letu 2023/24 na voljo:

 • Dekletom in fantom ob sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole
 • Fantom ob sistematskem pregledu v 1. in 3. letniku srednje šole
 • Zamudnikom – to so vsi, ki so imeli možnost cepljenja v 6. razredu, pa se za to takrat niso odločili. To so dekleta, ki so obiskovala 6. razred OŠ v šolskem letu 2009/10 ali pozneje, in  fantje, ki so obiskovali 6. razred OŠ v šolskem letu 2021/22 ali pozneje.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem brunarice na zemljišču 40/6 in del zemljišča 40/6 k .o. 2344 Cerkno

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (.pdf priponka)