Minister Uroš Brežan na ogledu posledic hudourniških poplav v Cerknem

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je v spremstvu mag. Neže Kodre, direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, cerkljanskega župana Gašperja Uršiča, predsednika Državnega sveta Marka Lotriča ter direktorja Muzeja Idrije Miha Kosmača ogledal posledice včerajšnjih hudourniških poplav v Cerknem.

Minister Brežan je ob tem povedal: »Vpričo podnebnih sprememb imamo tudi v naši državi vedno več ekstremnih vremenskih pojavov. Ob takšnih dogodkih postane vidno, kako pomembna je dobra in kvalitetno vzdrževana vodna infrastruktura. Ena pomembnih nalog države je, da zagotavlja dovolj sredstev zanjo. Verjamem, da bomo zmogli napor in sredstva zagotavljali tudi v prihodnje, saj je razvidno, da je vsak evro, ki je vložen v preventivo in urejanje vodotokov, dobro izrabljen. V okviru vlade bomo tudi tokrat občinam zagotovili sredstva za intervencijo.

Direktorica direkcije za vode mag. Neža Kodre: »V preteklih dneh so Slovenijo preplavila večja neurja. Na direkciji smo razglasili povečano stopnjo ogroženosti na posameznih območjih. Na sektorju območja Drave, Savinje, srednje Save in Soče smo v okviru koncesijske pogodbe aktivirali pooblaščene osebe za interventna dela, ki pregledujejo in popisujejo prizadeta območja. V občini Cerkno se v okviru interventnih ukrepov izvaja odstranjevanje naplavin in plavja za zagotavljanje pretočnosti strug ter nujne utrditve brežin na Cerknici nad Cerknim, ter pritokih Maška, Čerinščica in Trševka ter v povirju Cerknice. V naslednjih dneh se bo nadaljevalo z zbiranjem podatkov o stanju vodne infrastrukture in vodnih zemljišč, ocenjevanjem škode, ter izvajanjem interventnih del. Sama ocena škode še ni znana. Po ogledu vseh kritičnih območij bomo podali natančnejše podatke o lokacijah in višini intervencijskih del.

V skladu z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je skrb za odpravo posledic naravnih nesreč pomemben segment dela ministrstva za naravne vire in prostor. Naloga občin je, da prijavijo škodo in predloge projektov, na podlagi katerih bomo pripravili sanacijski program, ki ga potem potrjuje vlada. Ključno je delo za preprečevanje poplav z rednim vzdrževanjem vodotokov in izvajanjem protipoplavnih ukrepov, za kar bo v bodoče potrebno zagotoviti primeren obseg sredstev. V zadnjih desetih letih je v povprečju v Sloveniji približno 150 milijonov evrov škode zaradi poplav.