Javni razpis za izbor dvoletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor dvoletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo.

Priloge: