Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Cerkno (od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023)

Številka: 3522-0002/2023-2
Datum: 17. 4. 2023

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjski zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O) in Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Cerkno (od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023).

Priponke:
Javni razpis (.pdf datoteka)
Javni razpis – neprofitno stanovanje – prijava (.pdf datoteka)
Javni razpis – neprofitno stanovanje – prijava (.doc datoteka)