Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Njegovo delovno področje in način sestave sta opredeljena v 38. in 39. členu Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14, 75/15).

V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost, smotrnost in zakonitost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi akti občine.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov za mandatno obdobje štirih let. Člani nadzornega odbora se imenujejo na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov oblikuje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave, člani svetov krajevnih skupnosti ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

V skladu s Statutom Občine Cerkno in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Cerkno, članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine.

Sestava

MARJANCA AMBROŽIČ, predsednica Gorenji Novaki 14a, 5282 CERKNO
MARTA DEISINGER Cesta OF 31, 5282 CERKNO
MARKO HVALA Rožna ulica 14, 5282 CERKNO
VLASTA PRIMOŽIČ Cesta na Plužne 5, 5282 CERKNO
mag. MILAN JANEZ BOŽIČ Cesta na Plužne 41, 5282 Cerkno