Javno naročilo “Prevozi otrok v občini Cerkno” za obdobje štirih let (do 9.8.)

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 08. 07. 2021, št. objave JN-4537, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Prevozi otrok v občini Cerkno«.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 09.08.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09.08.2021 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in predmetu naročila sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori naročnika. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 23.07.2021 do 10:00 ure.