Gašper Uršič, župan Občina Cerkno

GAŠPER URŠIČ | ŽUPAN OBČINE CERKNO

“Skupaj z občani bomo v mandatu 2018-22 odločno stopili na pot, ki bo nam bo omogočila lepo in prijetno življenje v dobri soseščini.”Gašper Uršič

Gašper Uršič je bil na mesto župana Občine Cerkno izvoljen decembra 2018.

Župansko funkcijo opravlja poklicno.

V preteklosti je opravljal funkcijo presednika društva in bil vršilec dolžnosti direktorja LTO LAUFAR CERKNO.

Od leta 1998 je bil aktiven na kulturnem področju, pred nastopom funkcije župana pa je bil na samostojni podjetniški poti kot predsednik zadruge.

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem:
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • imenuje in razrešuje podžupane izmed članov občinskega sveta,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določata statut in zakon.

Urad župana
Katja Lapanja, tajništvo
05 373 46 40
05 373 46 49
obcina@cerkno.si

Uradne ure za občane
Sreda: 8:00-10:00, 15:00-17:00
Po predhodnem dogovoru s tajništvom.

Elektronski kontakt župana
gasper.ursic@cerkno.si

Vabila na prireditve
Vabilo naj zaradi lažjega usklajevanja obiskov prispe v fizični ali elektronski obliki najkasneje 5 – 7 dni pred dogodkom. Prednost imajo prireditve organizatorjev, ki bodo vabilo poslali pravočasno.

Vabilo naj vsebuje:

 • naziv prireditve
 • uro in datum prireditve
 • kraj prireditve
 • kontaktno osebo