logo-obcina-cerkno

Z višjimi cenami za odpadke v Občini Cerkno skupaj ohranjamo standard storitev

admin Novice

Na 8. seji Občinskega sveta Občine Cerkno, ki je potekala videokonferenčno v četrtek, 16. aprila 2020, je Občinski svet obravnaval Elaborat  o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno, ki ga je pripravilo podjetje Komunala d.o.o. in potrdil predlagano zvišanje cen, ki bo uveljavljeno s 1. aprilom 2020.

Obstoječe cene za zbiranje bioloških odpadkov in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (preostanek odpadkov v zelenih zabojnikih in kosovni odpadki) so nespremenjene že od leta 2016 in ne omogočajo več kritja naraščajočih stroškov izvajanja dejavnosti. Po letu 2017 so se slednji v največji meri povišali zaradi dodatnih stroškov prevoza zbranih odpadkov na predelavo v podjetje JP VOKA Snaga d.o.o., ki je s strani Občin Cerkno, Idrija in Žiri izbrani izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. V ta namen je bil nujen tudi najem zabojnikov za pretovor komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ljubevč, kjer se odpadki iz smetarskih vozil Komunale Idrija zbirajo in pretovarjajo pred prevzemom s strani JP VOKA Snaga d.o.o. Višji glede na pretekla obdobja so tudi stroški amortizacije – zlasti zaradi nabav dveh smetarskih vozil v letu 2016, saj je bila z vidika ekonomičnosti in zagotovitve ustreznih delovnih pogojev, posodobitev voznega parka nujna. Poleg tega so bili že v letu 2017 zamenjani dotrajani in poškodovani zabojniki, vzpostavljen je bil tudi sistem označevanja zabojnikov, ki bo omogočil nadgradnjo katastra zabojnikov in nadzor njihovega praznjenja.

Dejstvo je, da se v zadnjih letih soočamo z vse večjimi pritiski naraščajočih nabavnih cen materialov in storitev, tudi dela, kar velja za vse naše dejavnosti. Pri odpadkih pa je to še bolj izrazito. Poleg tega so se zelo spremenile razmere na trgu odkupa surovin, saj so cene nekaterih precej nižje kot v preteklih letih. Prav tako je bilo določene vrste odpadkov v preteklosti mogoče prodati kot surovine (npr. les, čisti papir), danes pa prevzemniki za njihov odkup ponujajo bistveno nižje cene ali za prevzem zahtevajo doplačilo (nevarni odpadki).

Zaradi navedenega smo tako v letu 2017 kot v letu 2018, pri poslovanju dosegli visoke izgube, zato je bilo nujno oblikovanje bolj realne cene, v katero so vključeni tudi primanjkljaji iz teh dveh let.

Povišanje zneska pri posameznem uporabniku je odvisno od storitev, ki jih ta koristi. Tako je za gospodinjstvo na podeželju, ki preostanek odpadkov prepušča v individualni zabojnik, ločeno zbrane odpadke na eko otoke, biološke odpadke pa v celoti na lasten kompostnik, cena z davkom na osebo višja za 2,44 eur.

Za gospodinjstvo v urbanem naselju v individualni hiši, ki odlaga preostanek odpadkov v individualni zabojnik, ločeno zbrane odpadke in biološke odpadke delno v lasten kompostnik, delno na eko otoke, je cena z davkom na osebo višja za 2,74 eur.

Za gospodinjstvo v urbanem naselju v večstanovanjski hiši, ki odlaga preostanek odpadkov v individualni zabojnik, ločeno zbrane odpadke na eko otoke, biološke odpadke pa v celoti v lasten zabojnik ob večstanovanjski hiši, je cena z davkom višja za 2,87 eur.

Že od septembra 2019 povprečne količine zbranih komunalnih odpadkov na osebo izračunavamo za vsak mesec posebej, glede na dejansko mesečno količino zbranih odpadkov. Takšen način obračuna bomo obdržali tudi v prihodnje, k čemur nas nenazadnje zavezuje tudi področna zakonodaja.

Naj poudarimo, da dejavnost ravnanja z odpadki v Občini Cerkno, ki jo izvaja naše podjetje na podlagi veljavnega občinskega odloka, zagotavlja višji standard, kot ga predpisuje državna zakonodaja tako pri pogostosti odvozov preostanka odpadkov (mešani komunalni odpadki), kot pri zbiranju ločeno zbranih odpadkov. Enako je pri številu postavljenih 20-ih eko otokih, kjer je sicer predpisana postavitev 1 zbiralnice na vsakih 300 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona (rdeč pokrov zabojnika) ter odpadna embalaža iz stekla (bel pokrov zabojnika) ter embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov (rumen pokrov zabojnika). Tudi zbiranje nevarnih odpadkov je zagotovljeno po naseljih z manj kot 500 prebivalci.

Drug pomemben podatek se nanaša na količine zbranih odpadkov. V letu 2019 je povprečen občan v Občini Cerkno oddal 307 kg vseh odpadkov, od tega 190 kg koristnih in 117 mešanih komunalnih odpadkov. Delež koristnih odpadkov tako znaša 62 %, kar je skoraj nižje od slovenskega povprečja za 10 odstotnih točk. Z bolj doslednim ločevanjem odpadkov bi prispevali tako k manjši obremenitvi okolja, kot tudi k zniževanju stroškov dejavnosti.