Volitve predsednika republike-pogoji za plakatiranje

admin Volitve

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D in 11/11) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam

P O G O J E
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
NA OBMOČJU OBČINE CERKNO
ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 11.11.2012

  1. Občina Cerkno bo skladno z Odlokom o razpisu volitev predsednika republike (Uradni list RS, št. 57/12) glede na 1. odstavek 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zagotovila organizatorjem volilne kampanje brezplačno plakatno mesto v naselju Cerkno na okroglih stebrih in na samostojnih panojih.
  2. Po krajevnih skupnostih izven naselja Cerkno se zagotavljajo plakatna mesta na avtobusnih postajališčih in posameznih javnih objektih v dogovoru s predstavnikom krajevne skupnosti, na čigar območju se bo plakatiranje vršilo.
  3. Občina Cerkno bo na podlagi 2. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, nudila organizatorjem volilne kampanje proti plačilu tudi dodatna razpoložljiva plakatna mesta, upoštevajoč prostorske možnosti in predloge organizatorjev.
  4. Vloge organizatorjev volilne kampanje se zbirajo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, tel. 05 37 34 642, pri direktorju občinske uprave, ki koordinira in odredi ustrezna plakatna mesta skladno z možnostmi in zahtevami posameznih organizatorjev volilne kampanje.
  5. V primeru spora odloča Odbor za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo pri Občinskem svetu Občine Cerkno.

ŽUPAN:
Miran Ciglič