novice_2017_las_s_ciljem

V občinah Cerkno, Idrija in Logatec so se to jesen začeli izvajati trije skupni razvojni projekti

admin Novice

Območje vseh treh občin je vključeno v Lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, ki je bila ustanovljena s ciljem spodbujati trajnostni razvoj območja vključenih občin na tak način, da se združi človeške, prostorske in finančne vire. Ta cilj naj bi se uresničeval s pomočjo skupnih projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in na celotno območje delovanja LAS.
Trije taki projekti so se začeli izvajati letos jeseni v vseh treh občinah. To so »Dobimo se na tržnici«, »Formica Cerkno-Idrija-Logatec« in »Vključimo se«. V nadaljevanju besedila jih na kratko predstavljamo.

/// Dobimo se na tržnici
Skupno trženje lokalnih produktov Cerkno-Idrija-Logatec.

_Namen: občine želimo s projektom prispevati k ustvarjanju pogojev za oblikovanje novih delovnih mest in spodbuditi podjetniško iniciativo na območju.
_Cilji: s projektom želimo povezati lokalne ponudnike, motivirati in animirati nove ponudnike, stalno bogatiti in nadgraditi lokalno ponudbo, nuditi izobraževanje in mentorsko podporo obstoječim in novim ponudnikom, skupno promovirati lokalne tržnice in lokalno ponudbo ter zagotoviti ustrezno opremo tržnic v Cerknem, Idriji in Logatcu.
_Rezultati: pridobiti nove lokalne ponudnike in jim nuditi mentorstvo in izobraževanje, delati z obstoječimi ponudniki, jim stati ob strani pri njihovem nadaljnjem razvoju in nuditi možnost dodatnega izobraževanja, organizirati 3 večje promocijske dogodke in 6 manjših dogodkov, preveriti pogoje za vzpostavitev spletne trgovine, izvesti različne promocijske aktivnosti prek lokalnih medijev, začeti z izvajanjem aktivnosti za pridobitev skupnega upravljavca tržnic, v Logatcu in Cerknem nabaviti skupno 9 stojnic (5 za Logatec, 4 za Cerkno) za izvedbo lokalnih tržnic, v Cerknem operativno izvajati tržnico, posodobiti opremo v pokriti tržnici v Idriji ter dodatno v Idriji izvesti 4 izobraževalne dogodke za potrošnike.
_Projekt se bo izvedel v drugi polovici leta 2017 in nadaljeval v naslednjem letu z novim sklopom aktivnosti.
_Celotna vrednost projekta v letošnjem letu znaša 31.934,71 EUR. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija v višini 20.940,79 EUR, ostalo bomo prispevale vse tri vključene občine ter LAS s CILjem.

/// Formica Cerkno – Idrija – Logatec
Razvoj podjetniške skupnosti z namenom mentorstva, svetovanja in izobraževanja zainteresirane javnosti z namenom zagotavljanja delovnih mest.

_Namen: je ustvariti nova delovna mesta oziroma ustvariti pogoje za nova delovna mesta, spodbujati podjetniško iniciativnost in podjetništvo na območju vseh treh občin.
_Cilj: zagotoviti pogoje za delovanje 3 coworking prostorov na območju LAS s CILjem – v Cerknem, Idriji in v Logatcu, omogočiti njihov zagon, nuditi mentorstvo in izobraževanja uporabnikom teh prostorov ter izvajati različne promocijske aktivnosti.
_Rezultati: vzpostavilo se bo podporno okolje, ki bo spodbujalo povezovanje in sodelovanje, spodbujalo se bo podjetniške aktivnosti v lokalnem okolju, organiziralo in izvedlo se bo izobraževanja za uporabnike in ostale, vzpostavilo se bo primerne prostore za coworking, definiralo lokacije, se jih uredilo in opremilo, začelo se bo z izvajanjem dejavnosti v vseh treh prostorih, nudilo se bo mentorstvo potencialnim podjetnikom in uporabnikom prostora, izvajalo se bo splošno podjetniško in specialistično izobraževanje ter skupne promocijske aktivnosti in dogodke.
_Projekt se bo izvedel v drugi polovici leta 2017 in nadaljeval v naslednjem letu z novim sklopom aktivnosti.
_Celotna vrednost projekta v letošnjem letu znaša 42.388,98 EUR. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija v višini 27.796,06 EUR, ostalo bomo prispevale vse tri vključene občine ter LAS s CILjem.

/// Vključimo se
Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem.

_Namen: namen, s katerim smo občine pristopile k temu projektu, je bil spodbuditi mlade, ženske, brezposelne in druge ranljive skupine v vseh treh občinah, da se aktivneje vključijo v življenje v lokalni skupnosti ter si s tem izboljšajo svoj položaj v družbi.
_Cilj: aktivirati potenciale ranljivih skupin, kar je v skladu s strategijo lokalnega razvoja. V okviru skupnega projekta so predvidena srečanja, izobraževanja in študijski krožki, ki bodo vključevali različne ciljne ranljive skupine in ki bodo organizirani na osnovi želja in potreb posameznih ranljivih skupin.
_Rezultati: v okviru projekta bomo pripravili in izvedli začetne animacijske delavnice v urbanih naseljih v vseh treh občinah (skupaj 11 naselij), v njih izvedli pilotne programe ter hkrati izvajali evalvacijo izvedenih programov.
_Projekt se je začel izvajati septembra letos in bo trajal vse do konca decembra naslednje leto.
_Celotna vrednost projekta: znaša 49.906,85 EUR. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija v višini 32.725,80 EUR, ostalo bomo prispevale vse tri vključene občine ter LAS s CILjem.

/// INFO: o Evropski kmetijski politiki v Sloveniji na: eu.skladi.si,
o LAS s CILjem na: las-sciljem.si.

las_s_ciljem