Novica_Spremembe in dopolnitve OPN_7-2020

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

admin Novice

Leta 2013 je Občinski svet Občine Cerkno sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerkno. V času njegove veljave so se pokazale določene potrebe po spremembi namenske rabe. Občina je v letu 2016 občane javno pozvala k oddaji predlogov za spremembo Odloka. Od takrat so bile sprejete štiri spremembe in dopolnitve OPN; to so bile predvsem uskladitve s spremembami zakonodaje in manjši tehnični popravki.

opn shemaV letu 2017 sta bila sprejeta sklepa o začetku priprave petih ter šestih sprememb in dopolnitev OPN. Postopek petih sprememb je namenjen predvsem spreminjanju namenske rabe znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in spreminjanju prostorskih izvedbenih pogojev, medtem ko bo postopek šestih sprememb namenjen tudi spremembam iz primarne namenske rabe (kmetijske, gozdne) v stavbno.

Postopek petih sprememb poteka in bo predvidoma jeseni razgrnjen in predstavljen javnosti. V njem so zavzete tudi tiste pobude občanov, ki so se nanašale na prostorske izvedbene pogoje. Za pete spremembe poteka tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, v katerem se v sklopu okoljskega poročila opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.

Faze sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD 05

* Trenutno stanje projekta je obarvano rumeno.

V okviru šestih sprememb bo ključna sprememba gradbene in prostorske zakonodaje ter pobude občanov za spremembo namenske rabe prostora. Doslej je bilo zbranih preko sto pobud občanov za spremembe in dopolnitve OPN. Večina teh vlog je bila proučena in pregledana na terenu.

Občani, katerih vloge so bile pregledane, so bili že obveščeni, ali njihove pobude izpolnjujejo pogoje za nadaljnjo obravnavo. Pred nadaljevanjem postopkov šestih sprememb OPN je jeseni predvidena še ena objava javnega povabila občanom k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve OPN 06.