Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov OPN 03 Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/17) objavlja

SKLEP

o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 03 občine Cerkno.

Podrobneje o OPN 03 na TEJ povezavi.