Razpis za prosto mesto Medobčinskega inšpektorja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB 3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) Občina Idrija, Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno, Mestni trg 1, Idrija, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije;
 • da ima končano najmanj visoko strokovno izobrazbo/prva stopnja;
 • smeri izobrazbe: gradbena, pravna, upravna;
 • znanje uradnega jezika;
 • opravljen vozniški izpit B kategorije;
 • da ima vsaj štiri leta delovnih izkušenj;
 • strokovni izpit za inšpektorja;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazba.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv ter strokovni izpit za inšpektorja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnim uslužbencih ter strokovni izpit za inšpektorja v skladu z drugim odstavkom 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma imenovanja v naziv.

Delovno področje:

 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o prekrških, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja;
 • samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa;
 • vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa;
 • nudenje strokovne pomoči;
 • izvajanje drugih nalog inšpekcijskega nadzorstva na podlagi  odlokov občin ustanoviteljic;
 • opravljanje drugih nalog .

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 • izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 • izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
 • izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Idrija pridobitev podatkov iz 6. alineje iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv inšpektor III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno, Mestni trg 1, Idrija ter na terenu na območjih občin ustanoviteljic.

Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidat naj vlogi priloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za delovno mesto inšpektor« na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Idrija www.idrija.si.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina.idrija@idrija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 05 37 34 520.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Idrija.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Številka: 100-0008/2013-1
Idrija, dne 12.9.2013
Občina Idrija
Župan Bojan Sever

Občina Cerkno
Župan Miran Ciglič