logo-obcina-cerkno

Razpis za delovno razmerje za določen čas na projektu: »Krepitev skupnosti«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa podeželja 2014-2020 m/ž (šifra delovnega mesta C027010)

admin Kadrovski razpisi

Višji svetovalec III
razpis za delovno razmerje za določen čas na projektu:
»Krepitev skupnosti«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa podeželja 2014-2020
m/ž (šifra delovnega mesta
C027010)

 

Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec III razpis za delovno razmerje za določen čas na projektu: »Krepitev skupnosti«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa podeželja 2014-2020 se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si/category/javna-narocila-razpisi-in-objave/.

 

Višji svetovalec je uradniško delovno mesto v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

Osnovni pogoji ·         Najmanj naslednja stopnja izobrazbe:

o   Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001)

o   Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  (17002)

o   Magistrska izobrazba  (17003)

·         Smer izobrazbe:

o   družboslovne smeri  Znanje uradnega jezika

 • državljanstvo Republike Slovenije
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),

 

·         da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Dodatna funkcionalna znanja ·      uporaba računalniških programov

·      vozniški izpit B kategorije

Posebni delovni pogoji NE
Poskusno delo DA, 3 mesecev

 

Zahtevane delovne izkušnje Niso potrebne
Zahteve delovnega mesta ·      zaželene izkušnje za delo z ljudmi

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Naloge na tem delovnem mestu:

 • koordinacija lokalnega akcijskega tima Občine Cerkno,
 • koordinacija in izvedba dejavnosti za različne skupine ljudi po krajevnih skupnostih,
 • ocena stanja med ranljivimi skupinami skozi obiske na terenu,
 • organizacija in izvedba prevozov občanov,
 • organizacija družabnih popoldnevov v Večnamenskem centru Cerkno in po krajevnih skupnostih,
 • organizacija in izvedba usposabljanj, izobraževanj,
 • dodatna dela po nalogu župana in direktorja občinske uprave ali vodje projekta.

 

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata da:

–           je državljan Republike Slovenije,

–           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence,
 2. lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.
 3. Pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če ima kandidat izpit),

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

 

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas in sicer za dobo trajanja projekta do 31.12.2022 na položajnem uradniškem delovnem mestu v nazivu višji svetovalec III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

 

 

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Višji svetovalec III” na naslov:

 

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

do 16.10.2020.

 

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – Višji svetovalec III “.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

 

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

 

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-0006/2020-1

Datum: 30.9.2020

Župan Občine Cerkno

Gašper Uršič