novice_2020_inspekcijski_nadzor_03

Prvi izmed inšpekcijskih nadzorov nad ločevanjem odpadkov v občini Cerkno

admin Novice

V četrtek, 18. 6. 2020, je Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno v sodelovanju z izvajalci javne službe Komunala d.o.o. izvedel prvega izmed inšpekcijskih nadzorov nad ločevanjem odpadkov v občini Cerkno. Področje ločevanja odpadkov ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 75/15- v nadaljevanju Odlok), ki smo ga dolžni spoštovati vsi povzročitelji odpadkov.

S tokratnim pregledom komunalnih odpadkov je bilo ugotovljeno, da je bilo v zabojnikih za mešane odpadke  le-teh najmanj. Odloženi so bili gradbeni odpadki, steklo, papir, embalaža, večja količina tekstila in biološki odpadki. Vse navedeno sodi v zbirne centre ali pa v zabojnike za ločene frakcije (EKO otoki). Kovinska embalaža, stiropor, plastični kozarčki sodijo v zabojnik za embalažo, papir, zvezki in revije v zabojnik za papir, med biološke odpadke pa sodijo papirnati robčki, trava, manjša količina vrtnega zelenega odreza in plevel. Steklo odložimo v  zabojnik za steklo, nevarne odpadke pa v premične zbiralnike nevarnih odpadkov. In kaj nam preostane za zabojnik za mešane odpadke? Zelo malo: vrečke iz sesalnika, lasje, plenice, celofan (tudi od cigaretnih škatlic) in drugi higienski odpadki. Več o pravilnem ločevanju lahko preberemo na spletni strani izvajalca javne službe www.komunalaidrija.si.

Nepravilno ločevanje ne obremenjuje le zabojnikov, temveč lahko obremeni tudi naše denarnice. Kazni niso nizke. V kolikor nepravilno ločujemo, storimo prekršek po Odloku. Globa za fizično osebo znaša 200 eur, za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost 1400 eur, za odgovorno osebo pravne osebe pa 400 eur. Zaradi ugotovljenih kršitev bo Medobčinski inšpektorat tokrat sprožil 11 prekrškovnih postopkov.

S poostrenimi naključnimi in nenajavljenimi pregledi zabojnikov za komunalne odpadke bo Inšpektorat nadaljeval tudi v prihajajočih mesecih, zato je edina in prava rešitev, da pričnemo pravilno ločevati odpadke. Najbolje je, da jih ločujemo že na izvoru, na primer doma, in jih odložimo v ustrezne zabojnike.

Ne pozabimo: »LOČUJMO in PRIVARČUJMO!«

mag. Sabina Tehovnik Kumar
inšpektorica svetnica
vodja Medobčinskega inšpektorata
občin Idrija in Cerkno