novice_2017_dspa

Programi socialne aktivacije

admin Novice

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija (ICRA) d.o.o. je s podpisom pogodbe z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 30. 8. 2017 pridobila projekt v katerem bomo v naslednjih dveh letih izvedli dva dolga programa socialne aktivacije – program, ki je zastavljen tako, da s svojim celostnim pristopom vpliva na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.

ICRA ima vzpostavljeno mrežo institucij in različnih deležnikov v okolju, s katerimi bomo sodelovali v programu in se povezovali s skupnim ciljem, ki je spodbuditi socialno vključenost oseb iz ciljne skupine (mlajši od 49 let in prejemniki denarne socialne pomoči-DSP).

Osnovni namen socialne aktivacije je pomoč dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so tudi prejemniki DSP. V programu bomo zagotovili individualni pristop, celostno obravnavo in dolgotrajnejšo podporo. Z nudenjem pomoči, pridobivanjem novega znanja in izkušenj ter preko spodbujanja aktivnosti vsakega posameznika v programu, se bomo trudili odpraviti ovire, ki posamezniku onemogočajo vključitev v družbeno življenje. Udeležencem bomo preko predstavitve poklicev, s sodelovanjem na tržnici, pripravi časopisa in drugimi aktivnostmi omogočili spoznavanje in stik z različnimi delodajalci. Udeležence bomo spodbujali k aktivnemu vključevanju v družabno življenje in če je le mogoče tudi v zaposlitev.

Vsebine programa so zastavljene tako, da se čim bolj približajo posameznikovim potrebam pa tudi k njegovim (skritim) sposobnostim. Dolgotrajni prejemniki DSP oz. brezposelni lahko z leti izgubijo tudi družabne stike in socialno mrežo, ki je velikokrat pomembna pri pridobivanju zaposlitve. S programom bomo udeležencem nudili podporo pri pridobivanju različnih funkcionalnih znanj in ključnih kompetenc. Z druženjem v skupini in povezovanjem z okoljem pa želimo udeležencem omogočiti tudi širjenje socialnih omrežij, pridobivanje stikov ter dvig delovnega potenciala. S programom skupaj na poti želimo doseči in uresničiti cilj boja proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

Program bomo predvidoma začeli izvajati v oktobru 2017.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe: 9.1. »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti«; specifičnega cilja: 9.1.2. »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Vir: ICRA d.o.o.