Prijava sprememb podatkov za NUSZ za naselje Cerkno – do 28.02.2019

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ, za naselje Cerkno, da do 28. februarja 2019 na Občino Cerkno sporočijo vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2019.

Spremembe so največkrat povezane s:

– spremembo zavezanca,
– spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju,
– spremembo površin objektov;
– spremembo namembnosti uporabe prostorov.

Lastniki so občini dolžni podati odmerne osnove tudi za:

– nove poslovne in stanovanjske objekte za naselje Cerkno,
– za ostale gospodarsko bivalne objekte za naselje Cerkno, za katere se odmera NUSZ še ni izvajala.

Spremembo oz. prijavo nam sporočite:

– pisno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
– ali jo oddate v tajništvu Občine Cerkno.

Obrazec za sporočanje sprememb je dostopen na spletni strani občine Cerkno http://www.cerkno.si ter v tajništvu občine.

Za dodatne informacije ter pojasnila se obrnite na tel. št. 05/37 34 647.

Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Obrazec za sporočanje sprememb