Predlog spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno po letu 2002 pripravlja nov odlok o kategorizaciji občinskih cest. Pripravljen je osnutek odloka in zainteresirana javnost je vabljena, da poda svoje predloge in pripombe za uskladitev potekov občinskih cest.

Predlog za kategorizacijo občinskih cest si lahko podrobneje ogledate na spletnem portalu Piso na naslovu: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CERKNO, kjer lahko vstopite brez prijave in v zavihku Izberi tematski sklop izberete Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP) – predlog.

Izhodišča in kriteriji, ki so bili upoštevani pri pripravi predloga kategorizacije občinskih cest na območju občine Cerkno:

  • Izhodišča za odločanje so bila:

*   digitalna os cestnega omrežja zajetega na terenu + videoposnetki
*   zatečeno stanje odloka iz leta 2002
*   zatečeno stanje predlogov kategorizacije (postopki med leti 2011-2013)

  • Kriteriji:

*   da se cesta lahko kategorizira (enako za nove kategorizacije, podaljšanja ali prestavitve tras) mora biti lastništvo zemljišč od Občine ali javno dobro,
*   nekaj predlogov je bilo podanih tudi takih, ki ne izpolnjujejo zgornjih kriterijev, vendar je potrebno pred nadaljevanjem postopkov pridobiti ali lastništvo ali dokazila, da bo lastništvo ustrezno urejeno,
*   pri obstoječi kategorizaciji, kjer bi z izločitvijo dela kategorizacije posegali v pridobljene pravice uporabnikov (ukinitve dostopov, kjer uporabniki niso solastniki ali nimajo vpisane služnosti) se niso ukinjale, saj DRSI zahteva dodatna pojasnila, ni pa nujno da se z izločitvijo strinja,
*   v predlog za kategorizacijo so bile podane ceste, ki (po mnenju Občine leta 2015) izpolnjujejo javni interes; ali vodijo do več kot enega objekta ali vodijo od javnega cestnega omrežja ali gre za daljše poti in bi občina kot pomoč le-te kategorizirala.

Svoje predloge in pripombe lahko posredujete pisno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali po e-pošti obcina@cerkno.si, najkasneje do srede 29. nov. 2017.