Ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno

 1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
  Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, tel. 05/37-34-640, faks 05/37-34-649.
 2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena:
  a) Zemljiška parcela št. 365/2 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 425 m2.
  Izhodiščna cena: 10.520,00 EUR.
  b) Zemljiška parcela št. 365/3 k.o. Cerkno, neplodno in gozd v izmeri 1704 m2.
  Izhodiščna cena: 42.180,00 EUR.
  c) Zemljiška parcela št. 370/1 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 902 m2.
  Izhodiščna cena: 22.330,00 EUR.
  d) Zemljiška parcela št. 370/7 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 236 m2.
  Izhodiščna cena: 5.850,00 EUR.
  e) Zemljiška parcela št. 370/9 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 182 m2.
  Izhodiščna cena: 4.510,00 EUR.
  f) Zemljiška parcela št. 370/11 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 232 m2.
  Izhodiščna cena: 5.750,00 EUR.
  g) Zemljiška parcela št. 370/13 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 191 m2.
  Izhodiščna cena: 4.730,00 EUR.
  h) Zemljiška parcela št. 370/15 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 295 m2.
  Izhodiščna cena: 7.310,00 EUR.
  i) Zemljiška parcela št. 370/17 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 417 m2.
  Izhodiščna cena: 10.330,00 EUR.
  j) Zemljiška parcela št. 370/19 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 325 m2.
  Izhodiščna cena: 8.050,00 EUR.
  k) Zemljiška parcela št. 370/21 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 256 m2.
  Izhodiščna cena: 6.340,00 EUR.
  l) Zemljiška parcela št. 370/24 k.o. Cerkno, njiva v izmeri 184 m2.
  Izhodiščna cena: 4.560,00 EUR.
  m) Zemljiška parcela št. 370/26 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 478 m2.
  Izklicna cena: 11.840,00 EUR.
  n) Zemljiška parcela št. 370/27 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 112 m2.
  Izhodiščna cena: 2.780,00 EUR.
  o) Zemljiška parcela št. 370/34 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 160 m2.
  Izhodiščna cena: 3.970,00 EUR.
  p) Zemljiška parcela št. 370/35 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 132 m2.
  Izhodiščna cena: 3.270,00 EUR.
  r) Zemljiška parcela št. 370/37 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 90 m2.
  Izhodiščna cena: 2.230,00 EUR.
  s) Zemljiška parcela št. 428/3 k.o. Cerkno, travnik v izmeri 233 m2.
  Izhodiščna cena: 5.770,00 EUR. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javne kanalizacije v korist občine.
  t) Zemljiška parcela št. 2494 k.o. Šebrelje v deležu 16/64, gozd in travnik v izmeri 207.575 m2. Izhodiščna cena za delež 16/64: 76.080,00 EUR.

  Navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost oz. davek na promet nepremičnin.

 3. Varščina:

  Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Cerkno št. 01214-0100014833, sklicna številka: 00 2012, z navedbo »Plačilo varščine za nepremičnino pod a), oziroma b), oziroma c)…«. V primeru, da ista oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih posebej. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

 4. Način in rok plačila kupnine:

  Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 5. Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati:
  – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika,
  – navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja za odkup,
  – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. računa za primer vračila varščine,
  – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
  – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma druge ustrezne evidence v originalu, stare največ 30 dni,
  – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
  – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.
  Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

 6. Rok za oddajo in oblika ponudbe:

  Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede 4.4.2012 do 10. ure , in sicer po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Javna ponudba – nepremičnina pod a), oziroma b), oziroma c)… – Ne odpiraj!«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna in bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev.

 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

  Javno odpiranje ponudb bo dne 4.4.2012 ob 11. uri, na naslovu: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
  Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
  Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

 8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
  Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 30.6.2012.
 9. Drugi pogoji:

  – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
  – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
  – Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb.
  – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
  – V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Najmanjši dvig ponudbene cene je 200,00 EUR.

 10. Ogled nepremičnine in ostale informacije:

  Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/37-34-642, ogled nepremičnine pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.

 11. Ustavitev postopka:

  Občina Cerkno lahko postopek javnega zbiranja ponudb in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Občina Cerkno