novice_2018_energetska_sanacija_os_cerkno_zakljucena

Pojasnilo na odprto pismo staršev v zvezi s sprejemom v vrtec v šolskem letu 2019/20

admin Novice

Informacije, da starši katerih otrok niso sprejeti v vrtec za šolsko leto 2019/20 z razloga neizpolnjevanja starostnih zahtev drži, saj še ni pretekel 15 dnevni rok, v okviru katerega je možna pritožba. Ko bo rok potekel, bodo starši prejeli ustrezno obvestilo, predvidoma v naslednji dneh.

Problematiko 10. oddelka je bila obravnavana tudi na 4. Redni seji Sveta zavoda OŠ Cerkno, ki je bila sklicana 4. junija 2018 ob 17:00 in pod 5. točko je bila obravnavana tematika: Poročilo o vpisu v vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno

Sklep k točki 3: Prisotni člani sveta zavoda so sprejeli sklep, da vodstvo zavoda OŠ Cerkno pridobi vse potrebne ponudbe in stroškovne kalkulacije, kolikšni bi bili stroški vzpostavitve desetega oddelka tako z materialnega kakor tudi kadrovskega vidika. Oblikovati je potrebno tudi natančno časovnico vstopanja otrok v šolskem letu 2018/2019 in izvajati redno komunikacijo z ustanoviteljem, kdaj pričeti s postopkom aktivacije desetega oddelka.

Vse aktivnosti zapisane v sklepu so se pričele izvajati z nastopom mandata novega ravnatelja Mitja Dežela (1. september 2018) in župana Gašperja Uršiča. Za šolsko leto 2018/2019 se je izkazalo, da ni bilo izpolnjenih temeljnih pogojev za formiranje 10. oddelka tako z vidika števila otrok, kakor tudi infrastrukturnih zahtev. Vodstvo zavoda Peter Klepec pri OŠ Cerkno je na poziv Občine Cerkno za šolsko leto 2019/2020 predložilo kadrovsko, finančno in prostorsko simulacijo tako za 9 kakor tudi 10 oddelkov. Gradiva so bila predstavljena na delovnih telesih tako zavoda (Svet staršev vrtca – maj, Svet staršev šole-junij, Pedagoška konferenca vrtca – junij), kakor tudi ustanovitelja (odbor za družbene in društvene dejavnosti – maj).

Postopek ravnanja Občine Cerkno in Osnovne šole Cerkno

V mesecu marcu je potekal vpis v vrtec za šolsko leto 2019/2020. Prispelo je 60 vlog, od tega jih 50 septembra izpolnjuje pogoje za vpis. 47 staršev je bilo pozvanih k plačilu akontacije, od teh je bilo nakazanih 45 akontacij. Trije starši so bili po pravilniku oproščeni plačila. V šolskem letu 2019/20 odhaja v šolo 37 otrok, enemu otroku se šolanje odloži.

Osnovna šola Cerkno je po sestanku komisije za sprejem otrok v vrtec izdelala finančno analizo, koliko bi stalo odprtje 10 oddelka na primarni lokaciji v Cerknem. Zaradi kadrovskih sprememb (povečanje kadra) in materialnih stroškov bi občina morala zagotoviti dodatna finančna sredstva v višini cca. 54.000 EUR na letni ravni, kar ne vključuje investicije za izgradnjo/adaptacijo novih prostorov.

 

9 ODDELKOV PO ZASEDBIInformativni izračun (pripravila OŠ CERKNO)    
CELODNEVNI  PROGRAM POVPREČNO PLAČILO STARŠEV POVPREČNO DOPLAČILO OBČINE CERKNO
CENA PRVO STAROSTNO OBDOBJE: 56 OTROK (iz občine Cerkno 54) 504,96 € 103,22 EUR 341,17 EUR
DRUGO STAROSTNO ODBOBJE: 109 OTROK (iz občine Cerkno 106) 355,51 € 105,28 EUR 241,76 EUR

 

10 ODDELKOV PO  ZASEDBIInformativni izračun (pripravila OŠ CERKNO)
CELODNEVNI  PROGRAM
CENA PRVO STAROSTNO OBDOBJE: 70 OTROK 517,64 €
DRUGO STAROSTNO ODBOBJE: 109 OTROK 365,95 €

 

Glede na dodatne stroške bi se cena vrtca za prvo starostno obdobje zvišala 15 EUR za vsakega otroka na mesec v primeru, da je lokacija nove enote znotraj obstoječih stavb vrtca ali osnovne šole. Cena oskrbnine bi se ob uvedbi 10. oddelka v vsakem primeru generalno dvignila za vse starše med 10 EUR do 15 EUR za otroka. V primeru iskanja nadomestne lokacije bi bila cena višja.

Povprečni delež Občine Cerkno pri doplačilu vrtca

POVPREČNO MESEČNO PLAČILO (9 ODDELKOV) %
PLAČILO OBČINE CERKNO 44.050,12 € 69,19
PLAČILO STARŠEV 16.734,29 € 26,28
PLAČILO MINISTRSTVO 2.880,89 € 4,53
SKUPAJ 63.665,30 € 100,00

Občina Cerkno prispeva na mesec povprečno 69 % cene vrtca.

 

Iskanje možnosti za razširitev vrtca

Občina Cerkno je skupaj z Osnovno šolo Cerkno pregledala več možnosti, kako in kje bi zagotovili ta dodatni oddelek.

  1. Kontejnerska/mobilna razširitev obstoječih objektov vrtca

Ena izmed možnosti, ki jo je Občina Cerkno preverila, je kontejnerska mobilna izvedba, ki pomeni posredni poseg v območje spomeniško zavarovanega objekta starega vrtca.

Kontejnerska izvedba bi bila mogoča z gradbenim dovoljenjem za nezahtevni objekt, v kolikor bi bil objekt izveden kot proizvod, ki je kot celota dan na trg. To pomeni, da izpolnjuje vse zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi. V tem primeru mora biti iz tehnične dokumentacije proizvoda razvidno, da se za predvideni namen uporabe izpolnjene zahteve gradbenotehničnih predpisov.  Nezahteven bi bil tudi objekt do velikosti 25 m2, kar pa ne zadošča za vzpostavitev enega oddelka vrtca (samo igralnica mora po predpisih zagotoviti min. 3 m2 igralne površine na otroka).

Po pogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji zaenkrat ni proizvajalca, ki bi imel v ponudbi proizvod, skladen z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za vrtce. V Sloveniji primera izgradnje takega vrtca tudi še ni bilo. Prav tako v zakonodaji ni definiran pojem začasnega objekta in kakršnihkoli olajšav postopka v takem primeru.  Na Ministrstvu za okolje in prostor zaenkrat ne vidijo možnosti za postavitev takega objekta.

Če bi navkljub vsem zgornjim argumentom uspeli najti proizvajalca, ki bi tak proizvod izdelal, pa je izvedba v tako kratkem času nemogoča. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev) bi trajal minimalno dva meseca. Skupaj z izdelavo in postavitvijo objekta je projekt nemogoče izpeljati do 1. septembra.

  1. Dozidava obstoječega objekta zidanega vrtca

Dozidava vrtca, za kar bi bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt, ni možna, ker bi bilo potem potrebno zagotoviti in nadomestiti vse potrebne zunanje površine za  celoten vrtec.  Na obstoječih površinah v uporabi vrtca zadostnih površin niti ni možno zagotoviti, zato bi bilo potrebno pridobiti dodatna zemljišča.

Tak projekt bi trajal najmanj leto dni brez izgradnje, kar ni sprejemljiva rešitev za dolgoročno reševanje problema vrtca.

  1. Adaptacija podstrešja ali igralnice v zidanem objektu vrtca

Na podlagi sklepa sveta zavoda 4. 6. 2018, s katerim se je vodstvu naložilo pripravo finančne strukture tovrstne adaptacije, ta znaša 35.000 EUR in vključuje izgradnjo sanitarij in minimalno opremo.

Pri tej umestitvi je potrebno pojasniti sledeče. Glede na število otrok, s katerimi se izvaja učno-vzgojni proces v zidani stavbi, že sedaj ne izpolnjuje standardnih in normativnih zahtev na številnih področjih (igralne površine, površine garderob). Z umestitvijo dodatnega oddelka bi se te površine še zmanjšale in bi celotno delovanje vrtca bilo glede na standarde in normative pod vprašajem. Posledično bi lahko sledila zahteva po zmanjšanju števila otrok in zmanjšanje števila oddelkov, kar pa bi v kraju povzročilo še večjo stisko staršev.

 

  1. Podružnična rešitev ali rešitev v obstoječih stavbah v lasti Občine Cerkno

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič in ravnatelj Osnovne šole Cerkno Mitja Dežela sta na predlog predstavnikov staršev sveta vrtca preverila tudi možnost izvedbe tako imenovane podružnične rešitve.

V Osnovni šoli Cerkno ni možno zagotoviti ločenosti izvajanja programa vrtca in osnovne šole in po besedah ravnatelja Mitje Dežela trenutno ni obstoječih prostih prostorskih kapacitet, ki bi to omogočale.

V Večnamenskem centru Cerkno je edini primerni prostor, kjer bi bilo možno zagotoviti izvajanje programa vrtca predavalnica, ki se nahaja v pritličju stavbe. Predavalnica je dostopna po stopnicah, kar ni primerno za izvajanje programa vrtca za prvo starostno skupino. Ostali prostori v stavbi so dostopni le z dvigalom. Stavbo se lahko adaptira šele po 1. 1. 2020, saj je bila sofinancirana iz evropskih sredstev.

Predlog je bila rešitev z namestitvijo v Podružnični šoli Novaki, kar bi pomenilo še dodatno povišanje cene oskrbnin, investicijo v adaptacijo prostorov in posamezni starši bi potem vozili otroke v sosednjo vas. Pri podružnični rešitvi je potrebno upoštevati zagotovitev razdelilne kuhinje, ustrezen kader, prevoz hrane, ogrevanje in učno-vzgojne površine.

Predlog je bil tudi uporaba starega gasilskega doma. Stavba je potrebna celovite prenove in v primeru uporabe za namen izvajanja programa vrtca bi jo bilo treba prilagoditi zahtevam v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Za tak projekt je potrebno gradbeno dovoljenje  in velika finančna sredstva, kar v tem primeru, glede na to, da gre za začasno rešitev, ni smotrno. Takega projekta ni možno izvesti prej kot v enem letu.

Pri vseh rešitvah je potrebno tudi zagotoviti zadostno velikost zunanjih in igralnih površin in adaptacije, ki pomenijo po grobih ocenah investicijo med 40.000 in 80.000 EUR. Obnova, ki pa dolgoročno ne bi rešila problematike pomanjkanja prostora v vrtcu.

Trenutno stanje v obeh objektih vrtca

Že v tem trenutku vrtec obratuje po znižanih standardih, ki so potrjeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za obdobje do konca šolskega leta 2018/19 in je bila že podana vloga za podaljšanje, kar pomeni, da se je dolgoročno smiselno celovito lotiti tega problema.

Skupna odločitev vodstva Občine Cerkno in Osnovne šole Cerkno je, da je čimprej treba pristopiti k projektu za izgradnjo novega vrtca.

Pomoč staršem otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva

Občina Cerkno je z namenom pomoči staršem v proračunu zagotovila sredstva za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Vsi starši, katerih otroci zaradi pomanjkanja prostora ne bi bili vključeni v predšolsko varstvo, bi imeli možnost za vlogo prošnje za pomoč pri organizaciji varstva otrok v višini 100 EUR na mesec na otroka. Pravilnik na 6. občinski seji Občine Cerkno, ki je potekala 27. 6. 2019, ni bil sprejet.

Trenutno stanje v vrtcu

V zadnjih dneh se je po zadnjih informacijah iz vrtca izpisalo nekaj otrok, ki so do sedaj že bili vključeni v vrtec in so na ta način sprostili mesta čakajočim otrokom. Končno število otrok, ki bodo 1. septembra ostali zunaj bo predvidoma znano v naslednjih dveh tednih. Ko bodo številke znane, bo župan Občine Cerkno sklical sejo občinskega sveta.

Iskanje rešitev in sodelovanje

Kot ste starši sami ugotovili v dopisu, se v preteklih letih obravnavane problematike ni obravnavalo dovolj resno. Iskalo se je polovične rešitve, ki so samo odlagale trajnostno rešitev v prihodnost.

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič je že stopil v kontakt s posameznimi izvajalci za izvedbo javno-zasebnih partnerstev, s katerimi proučuje možnosti trajne rešitve in novogradnje vrtca v Cerknem.

Ker si želimo boljšega dialoga z občani, vas z ravnateljem OŠ Cerkno Mitjo Dežela vabim, da uskladimo termin skupnega srečanja in pregledamo obstoječe stanje.

V luči uspešnega skupnega reševanja vas lepo pozdravljava,

 

Občina Cerkno                                                                                                               Osnovna šola Cerkno

l.r. Gašper Uršič, župan                                                                                                l.r. Mitja Dežela, ravnatelj

 

Občina Cerkno Pojasnilo na odprto pismo sl.2019