Pogoji za uporabo plakatnih mest za izvedbo volitev poslancev v državni zbor dne 21.9.2008

admin Volitve

OBČINA CERKNO
ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 7. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam

P O G O J E
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO
ZA IZVEDBO VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR
DNE 21.9.2008

 1. Občina Cerkno bo skladno z Odlokom o razpisu rednih volitev v državni zbor (Uradni list RS, št. 62/08) glede na določbo 1. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zagotovila organizatorjem volilne kampanje naslednja brezplačna plakatna mesta:a/ v naselju Cerkno:
  – na okroglih stebrih ……………… po eno plakatno mesto
  – na samostojnih tablah ……………. po eno plakatno mesto
  – na samostojnih panojih ………….. po eno plakatno mesto.

  b/ po krajevnih skupnostih izven naselja Cerkno se zagotavljajo plakatna mesta na avtobusnih postajališčih in posameznih javnih objektih v dogovoru s predstavnikom krajevne skupnosti, na čigar območju se bo plakatiranje vršilo.

 2. Občina Cerkno bo na podlagi določbe 2. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji nudila organizatorjem volilne kampanje proti plačilu tudi dodatna razpoložljiva plakatna mesta, upoštevajoč prostorske možnosti in predloge organizatorjev.
 3. Vloge organizatorjev volilne kampanje se zbirajo na Občinski upravi Občine Cerkno, Bevkova 9, tel. 05 37 34 643, pri vodji službe za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki koordinira in odredi ustrezna plakatna mesta skladno z možnostmi in zahtevami posameznih organizatorjev volilne propagande.
 4. V primeru spora odloča pristojni Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja pri Občinskem svetu občine Cerkno.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič