Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju OC za volilno kampanjo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11 in 98/13) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15), objavljam

P O G O J E

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ZA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE DNE 3.6.2018

 

  1. Občina Cerkno bo skladno z Odlokom o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/18) glede na 1. odstavek 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zagotovila organizatorjem volilne kampanje brezplačno plakatno mesto na samostojnih panojih na štirih mestih v naselju Cerkno.
  1. Po krajevnih skupnostih izven naselja Cerkno se zagotavljajo plakatna mesta na avtobusnih postajališčih in posameznih javnih objektih v dogovoru s predsednikom krajevne skupnosti, na čigar območju se bo plakatiranje vršilo.
  1. Občina Cerkno bo na podlagi 2. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, nudila organizatorjem volilne kampanje proti plačilu tudi dodatna razpoložljiva plakatna mesta, upoštevajoč prostorske možnosti in predloge organizatorjev.
  1. Vloge organizatorjev volilne kampanje se zbirajo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, tel. 05 37 34 642, pri direktorju občinske uprave, ki koordinira in odredi ustrezna plakatna mesta skladno z možnostmi in zahtevami posameznih organizatorjev volilne kampanje.
  1. V primeru spora odloča Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pri Občinskem svetu Občine Cerkno.

ŽUPAN: Jurij Kavčič