Pobude za spremembo namenske rabe prostora (ROK: 31.01.2007)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obična Cerkno je začela pripravljati nove prostorske akte. Obstoječe prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana ter prostorske ureditvene pogoje bomo na zakonski podlagi nadomestili s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom občine. Ker prostorski akti določajo
namensko rabo zemljišč, razmestitev dejavnosti, urejanje naselij in pogoje za gradnjo, bodo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj.