Plakatiranje-referendumi 5.6.2011

admin Volitve

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZpolS-D in 105/08 – odločba US) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07), objavljam

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Cerkno za volilno kampanjo pri zakonodajnem referendumu dne 5.6.2011