logo-obcina-cerkno

OPOZORILO: Prenehanje požarne ogroženosti

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 30., 31. in 32. člena Statuta Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 112/07)) v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) in izvajanjem zaščitnih ukrepov župan Občine Cerkno in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Cerkno izdajata naslednjo

 

O D R E D B O

O PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU NA OBMOČJU
OBČINE CERKNO

 

  1. člen

S to odredbo se preklicuje Odredba o prepovedi uporabe odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Cerkno (št: 846-0001/2020-5) z dnem 17.3.2020

  1. člen

Ta odredba začne veljati dne 4. 5. 2020 ob 14. uri in velja do preklica.

Župan:

Gašper Uršič

l.r.

Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Cerkno:

Stanko Močnik

l.r.

20200315 OBČINA CERKNO – COVID19 – Odredba KURJENJE PREKLIC
Prenehanje požarne ogroženosti