logo-obcina-cerkno

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Cerkno

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Št. zadeve: 846-0001/2020-5
Datum: 17. 3. 2020

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 30., 31. in 32. člena Statuta Občine Cerkno (Ur.l.RS, št. 112/07)) v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) in izvajanjem zaščitnih ukrepov župan Občine Cerkno in poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Cerkno izdajata naslednjo

O D R E D B O

O PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU NA OBMOČJU
OBČINE CERKNO

  1. člen
    S to odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Cerkno, z namenom zagotavljanja delovanja PGD za namene epidemije koronavirusa v občini Cerkno.
  1. člen
    Ta odredba začne veljati dne 17.3.2020 ob 12. uri in velja do preklica.

Župan:
Gašper Uršič

Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Cerkno:
Stanko Močnik

Priloga:
Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Cerkno (.pdf datoteka)