logo-obcina-cerkno

Odredba o oprostitvi plačila najemnin COVID-19

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Številka: 846-0001/2020
Datum: 26.3.2020

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. št. 112/07, 94/14 in 75/15) in v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) izdaja župan Občine Cerkno naslednjo

O D R E D B O

1. Najemnike poslovnih prostorov Občine Cerkno, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20), se za obdobje od 16.3.2020 do 30.4.2020 oprosti plačila najemnin.

2. Najemnike javnih površin v Občini Cerkno se za obdobje od 16.3.2020 do 30.4.2020 oprosti plačila najemnin.

3. Ta odredba začne veljati takoj.

Župan: Gašper Uršič l.r

Odredba – oprostitev plačila najemnin zaradi COVID-19