Obrazci in vloge

Splošno
Družbene dejavnosti
Okolje in prostor
Gostinstvo in turizem
Organizacija prireditev
Sejem
Medobčinski inšpektorat
Krajevna skupnost Cerkno – pokopališče
Za prejemnike dohodkov na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe pri Občini Cerkno
Transakcijski računi Občine Cerkno

Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 81-82 iz ZUT) – občinske
Transakcijski račun: Si56 0121 4414 0309 176
Sklic: Si11 75132-7111002-P
Opomba:
P – številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2) – neobvezen podatek

Globe za prekrške –  s katerimi se kršijo predpisi občine
Transakcijski račun: Si56 0121 4414 0566 808
Sklic: Si11 75132-7120010-P
Opomba:
P – številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2) – neobvezen podatek

Denarne kazni – v upravnem postopku – na ravni občin
Transakcijski račun: Si56 0121 4414 0567 390
Sklic: Si11 75132-7120052-P
Opomba:
P – številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2) – neobvezen podatek

Turistična taksa
Transakcijski račun: Si56 0121 4845 0000 067
Sklic: Si19 P1-07129
Opomba:
P1 – davčna številka zavezanca za plačilo

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Transakcijski račun: Si56 0121 4414 3208 312
Sklic: Si19 P1-08931-P2
Opomba:
P1 – davčna številka zavezanca za plačilo
P2 – 6-mestna številka po navodilu nadzornika. Na prvi dve mesti se vpišeta mesec oziroma zadnji mesec obdobja, za katero se plačuje obveznost, in leto po strukturi (npr. če se plačuje okoljska dajatev za julij leta 2015, se vpiše »072015«, če se plačuje za tretje tromesečje leta 2015, pa se vpiše »092015«).