logo

Objavljeni so občinski razpisi za področje družbenih in društvenih dejavnosti

admin Novice

Občina Cerkno je v podporo organizacijam in posameznikom, ki pomembno prispevajo k javnemu življenju v Cerknem in k prepoznavnosti Občine, objavila več javnih razpisov za sofinanciranje družbenih in društvenih dejavnosti. Prijavijo se lahko dejavnosti, ki se bodo za občanke in občane Cerknega izvajale v letu 2020, ter dvoletni kulturni programi z mednarodno udeležbo, ki bodo potekali v obdobju od 2020 do 2021.

Od 29. maja do 15. junija 2020 bodo odprti:

Od 29. maja do 29. junija 2020 pa bodo odprti:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo tista društva in zveze društev, ki nepridobitno in prostovoljno opravljajo humanitarno dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, društva in zveze društev, ki delujejo na področju invalidskega varstva, ter druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih oziroma invalidskih dejavnosti.

Pri programih, projektih in letovanjih za otroke in mladino bo Občina sofinancirala tiste vsebine, ki poudarjajo pomen aktivnosti otrok in/ali mladih, spodbujajo delovne navade, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, zdrav življenjski slog, kulturno ustvarjalnost in inovativnost, kakovostno preživljanje prostega časa, raziskovalno delo in podobno. Na razpis se lahko prijavijo društva, ustanove, mladinski sveti, zasebni zavodi ali druge neprofitne organizacije, ki opravljajo vsebine na razpisanem področju.

Sredstva za športne dejavnosti je Občina razdelila na štiri področja, in sicer:

  • Športni programi (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija in šport starejših);
  • Razvojne dejavnosti v športu (npr. seminarji, strokovna literatura);
  • Športne prireditve;
  • Organiziranost v športu (npr. članarine, tekoči stroški, stroški prostora).

Na javni razpis za sofinanciranje programov za starejše občane se lahko prijavijo nosilci programov, ki so za opravljanje te dejavnosti tudi regstrirani. Programi se lahko izvajajo na območju Občine Cerkno ali zunaj nje, vendar morajo biti namenjeni stalnim prebivalcem Občine. Prednost bodo imeli daljši programi na področju medgeneracijskega sodelovanja, aktivnega vključevanja starejših, aktivnega preživljanja prostega časa ter programi, usmerjeni v informiranost, pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, varovanje okolja in kulturne dediščine.

V letu 2020 bo Občina Cerkno sofinancirala tudi nekomercialne kulturne dejavnosti s področja premične in nesnovne kulturne dediščine ter ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev, vključno s programi pevskih zborov in instrumentalnih skupin, gledaliških in lutkovnih skupin, baleta, sodobnega plesa in folklornih skupin, recitacijskih in literarnih skupin, likovne, intermedijske in fotografske dejavnosti, avdio, video in filmske dejavnosti ter založništva.

Za sofinanciranje prireditev v letu 2020 se lahko prijavijo enkratni dogodki za širšo javnost, bodisi turistične prireditve, športne prireditve ali druge večje prireditve, ki pomembno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Cerkno.

Za sofinanciranje dvoletnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo pa se lahko prijavijo dejavnosti na področju uprizoritvene, glasbene in likovne umetnosti, ki lahko prispevajo k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe Občine in se bodo izvajale v obdobju od 2020 do 2021.

Več informacij vsebuje razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sedežu Občine Cerkno in na občinski spletni strani www.cerkno.si, za dodatna vprašanja glede omenjenih razpisov pa se lahko zainteresirani obrnejo na službo za družbene dejavnosti Občine Cerkno (05 373 46 47).