logo_operacije_prp_leader_eu_slo

Operacije: E-nostavno na kolo, G(r)ozd za prihodnost, Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

OPERACIJA: E-nostavno na kolo

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Sodelovanje s partnerskimi LASi: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Za mesto in vas.

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Celotna vrednost projekta: 77.184,41 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD:  57.519,32 EUR

Trajanje projekta: 1.3.2019 – 30.11.2020

Povzetek

Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na področju kolesarstva in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh  ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Operacija vključuje investicije v infrastrukturo, usposabljanje osebja gostinskih subjektov, izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo, razvoj storitev in novih proizvodov, vključevanje ranljivih skupin ter promocijo.

Aktivnosti

DS 1 Nakup in montaža opreme (DS 1-1 Izvedba javnega naročila za dobavo in montažo opreme, DS 1-2 Nakup opreme in montaža)

DS 2 Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov (DS 2-1 Priprava koncepta standardizacije »kolesarjem prijaznega ponudnika«, DS 2-2 Usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem)

DS 3 Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami (DS 3-2 Posodobitev zemljevidov Gorenjskega kolesarskega omrežja, ciljna skupina: kolesarji, gostinci, DS 3-3 Spodbujanje kolesarstva v lokalnem okolju, ciljna skupina: otroci, starejši, slepe in slabovidne osebe in širša javnost, DS 3-4 Promocija projekta)

 DS 4 Prenos znanja in izkušenj med LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS (DS 4-1 Prenos dobrih praks na območju vključenih LASov (ogledi dobrih praks pri partnerskih LASih in priprava povzetka z možnostjo prenosa dobrih praks na območju vključenih LASov), DS 4-2 Predstavitev razvoja kolesa/kolesarstva na območju vključenih LAS, DS 4-3 Implementacija dobrih praks v praksi, DS 5 Vodenje in koordinacija projekta)

 Rezultati projekta:

 • Bistvo projekta je nadgraditev kolesarskih poti in vzpostavitev novih kolesarju prijaznih storitev. Glavno korist bodo tako imeli kolesarjiz nadgrajeno in razširjeno ponudbo.
 • Na drugi strani bo operacija lokalnemu gospodarstvu nudila možnost za dodatne zaslužke in prepoznavanjem poslovnih priložnosti (turistični ponudniki, kolesarski vodniki, ponudniki kolesarske opreme…). Poskrbljeno bo tudi za ustrezno usposabljanje vključenih/potencialnih ponudnikov.
 • Opremljenost in urejenost kolesarskih poti/točk bo za rekreativce domačine, obiskovalce in  turiste dodatna ponudba. Rezultat bo dopolnjena rekreacijska infrastruktura.
 • Povezava z ranljivimi skupinamibo dosežena preko organizacije različnih dogodkov na obravnavanem območju, v sklopu katerih se bo ranljive ciljne skupine (otroke, starejše, osebe s posebnimi potrebami) spodbujalo k varni uporabi koles (poligon varne vožnje) in se jih osveščalo o pomenu trajnostne mobilnosti. Poleg tega bo del nabavljene opreme (tricikli in tandem kolesa) namenjen za doseganje ranljivih ciljnih skupin.
 • Lokalno prebivalstvobo imelo koristi predvsem z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacije spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem.

 Cilji:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
 • spodbujati trajnostno mobilnost
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
 • razvoj novih turističnih proizvodov
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i

Kontakt pri upravičencu Občina Cerkno

Vanja Mavri Zajc

tel. št: 05 37 34 648

e-pošta: vanja.mavrizajc@cerkno.si

logo_operacije_prp_leader_eu_slo

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije Občina Cerkno. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Operacija: G(r)ozd za prihodnost

Partnerji v projektu: Osnovna šola Cerkno (vodilni partner), Gozdarski inštitut Slovenije, Občina Cerkno, Rokodelsko društvo Driklc

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 – 30. 8. 2019

 Začetek izvajanja aktivnosti: 1. 4. 2018

 Vrednost celotnega projekta: 47.629,12 €

Povzetek:

Projekt G(r)OZD ZA PRIHODNOST temelji na razvoju programov in produktov v povezavi z naravo, okoljem, pedagogiko, dediščino in turizmom na Cerkljanskem. Projekt sloni na konceptu uporabe naravnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok, za turistične in podjetniške namene, vendar s ciljem varovanja in primene rabe naravnih virov kot ohranjanja naravne in kulturne dediščine. V prvi vrsti so aktivnosti namenjene vzpostavitvi učnih pristopov, ki se odvijajo v gozdu. Vzpostavili se bodo programi Gozdna učilnice, Gozdni domek (za predšolske), razvoj EKO parka OŠ Cerkno, izvedba aktivnosti na področju spodbujanja zelenih delovnih mest in razvoja inovativnih turističnih zelenih produktov (kulinarika, prireditev in inovativni turistični program v naravnem okolju za otroke), promocijskih aktivnosti na temo gozda in lesa. Programi se bodo izvajali brez posegov v okolje. V programske vsebine bodo na inovativen način vključeni močni elementi identitet kot so dediščina svetovnega pomena v območju zaščitenih območij in varstvenih režimov – arheološkega najdišča Divje babe, Partizanska bolnica Franja, cerkljanska laufarija, rokodelstva in druge nesnovne dediščine. Gre za vsebine, kjer sta gozd in narava eden od ključnih elementov, vpeta na različne načine in skozi različna zgodovinska obdobja. Okoljsko ozaveščanost in spodbujanje razvoja zelenih delovnih mest se bo dvigalo tudi poudarkom na obnovljivih virih energije, saj le ti zmanjšujejo negativne vplive na okolje. V vsebinah je močna vpetost ekološkega ravnanja, obnovljivih virov energije, lokalnih produktov, spoznavanja in interpretacije različnega gozdnega rastlinstva, živalstva in dobrin, spodbujanja trajnostnega razvoja in ravnanja z gozdovi. Operacija prispeva kratkoročno in dolgoročno k ustvarjanju novih delovnih mest. V aktivnosti so aktivno vključene ciljne skupine otrok, mladih, pedagoških delavcev, turističnih delavcev, podjetnikov, rokodelcev, gozdarska stroka, starejši in ostale ranljive skupine.

Cilj projekta je ohraniti, varovati naravne vire, ohranjati in oživiti dediščino okolja, razviti nove turistične produkte in storitve. Projekt ima velik prispevek k uresničevanju SLR in horizontalnim ciljem Unije na področju okolja, inovacij, blaženja podnebnih sprememb kot tudi vključevanju ranljivih skupin in enakosti med spoloma.

Aktivnosti:

A1: Za več znanja o gozdu

A2: Vzpostavitev gozdne učilnice

A3: Razvoj programa Gozdni domek

A4: Spodbudimo zelena delovna mesta

A5: Razvoj Eko parka OŠ Cerkno

A6: Inovativni turistični zeleni produkti

A7: Promocija projekta

A8: Koordinacija in vodenje

Rezultati projekta:

Poleg razvoja novih programov in produktov bo rezultat projekta povečana dostopnost in ozaveščenost javnosti o konceptu uporabe naravnega okolja v vzgoji in izobraževanju ter za turistične namene. Projekt bo prispeval k ohranjanju in varovanju naravnih virov in dediščine, razvoju novih turističnih produktov in storitev.

Cilji:

 • Ustvariti pogoje za nova delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja, turizma.
 • Ohraniti bogato kulturno in naravno dediščino okolja.
 • Spodbuditi sodelovanje različnih starostnih skupin.
 • V dejavnosti vključiti in aktivirati potenciale ranljivih skupin.
 • Ustvariti nove programe in produkte na področju vzgoje in izobraževanja, zelenega in kulturnega turizma.
 • Spodbuditi razvoj novih in obstoječih produktov in storitev.
 • Krepiti lokalno, narodno in evropsko identiteto.
 • Dvigniti izobrazbeni nivo prebivalstva in ustvariti dodatne pogoje za vseživljenjsko učenje.
 • Dvigniti prepoznavnost pomena zavarovanih, zaščitenih območij z varstvenimi režimi.
 • Spodbuditi prilagoditve na klimatske spremembe in varovanje okolja (tudi s pristopom gozdne pedagogike in razvoja zelenega turizma).
 • Prenos znanja tradicionalnih obrti iz starejše na mlajše.
 • Oživljanje bogate kulturne dediščine na zanimiv in inovativen način v objemu cerkljanskih gozdov.
 • Ohranjanje, varovanje in primerna raba naravnih virov.

logo_operacije_prp_leader_eu_slo

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije Občina cerkno. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


OPERACIJA: Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Partnerji: LAS S CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Mežiške doline

Povzetek

LAS s CILjem je v sodelovanju z LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline 1.9.2018 pričel izvajati projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja v okviru katerega se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. V prid naše odločitve, da štirje LASi skupaj pripravimo operacijo govori tudi dejstvo, da imamo na območjih LAS Mežiške doline in LAS s CILjem že veliko izkušenj z izobraževanjem odraslih, med drugim tudi na področju računalniškega opismenjevanja prebivalstva. Na območjih LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa tovrstno izobraževanje še ni toliko prisotno in imajo s tem manj izkušenj. Tako bomo lahko, ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

Cilji operacije

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest
 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju
 • Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire
 • Aktivirati potenciale ranljivih skupin

Aktivnosti operacije

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Nakup opreme za izvajanje študijskih krožkov, izobraževanja in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS
 • Skupna priprava in izvedba programov izobraževanja
 • Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje – računalniška pismenost
 • Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov
 • Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS
 • Animacija potencialnih udeležencev
 • Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
 • Izdelava spletne stani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS
 • Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
 • Ozaveščanje sodelujočih ponudnikov in preko njihovih aktivnosti tudi širše javnosti o okoljski trajnosti
 • Krepitev zmogljivosti in izmenjava izkušenj za reševanje izzivov lokalnega razvoja ter implementacija novih rešitev na območja sodelujočih LAS
 • Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
 • Promocija operacije – predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku »Karavana študijskih krožkov«

Rezultati operacije

 • Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi
 • Vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med kmetijami iz območij 4 LAS
 • Skupen nastop na trgu in skupna promocija kmetij z območij 4 LAS
 • Izobraževanje za kmete in ranljive skupine
 • Dvig ozaveščenosti prebivastva o pomenu varstva narave in skrbi za okolje

 Obdobje izvajanja operacije: 01.09.2018 – 31.05.2021

Vrednost celotnega projekta: 377.245,10 EUR

Vrednost projekta LAS s CILjem: 104.854,82 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS s CILjem:

84.911,86 EUR

Kontakt pri upravičencu Občina Cerkno

Vanja Mavri Zajc

tel. št: 05 37 34 648

e-pošta: vanja.mavrizajc@cerkno.si

logo_operacije_prp_leader_eu_slo

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije Občina Cerkno. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.