Formica 3 Cerkno – Idrija – Logatec

 
 

Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, Alastron, podjetniško svetovanje, Žan Menart s.p., Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Vrednost celotne operacije: 42.356,00 EUR
Sofinanciranje operacije s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj: 29.828,66 EUR

Trajanje operacije: 01. 8. 2019 – 30. 6. 2020

Vir sofinanciranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, LAS s CILjem, Alastron, podjetniško svetovanje, Žan Menart s.p., Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Povzetek:

Izhodišče projekta: Območje LAS s CILjem ima sicer eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, vendar območju ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja velik razvojni izziv, sploh na ne-tehničnih področjih. Velik delež prebivalstva je zaposlenega v večjih gospodarskih družbah, kjer jim je zagotovljena ekonomska in socialna varnost, zato so manj samoiniciativni in podjetni.

Ko se posamezniki soočijo z brezposelnostjo, jim pomanjkanje podjetnosti predstavlja velik izziv oziroma težavo. Velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja razvoj »novih oblik« podjetništva, kot so coworking centri. Gre za način dela, prostor in skupnost, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem različnih profilov omogoča spontano mreženje, s tem pa pridobivanje novih izkušenj, znanj, zamisli in priložnosti za nove projekte. Osnovni razlog za projekt je ustvariti nova delovna mesta oziroma ustvariti pogoje za nova delovna mesta, spodbujati podjetniško iniciativnost in podjetništvo na območju vseh treh občin.

Namen operacije: Večina partnerjev, vključenih v Formica 3 Cerkno – Idrija – Logatec, smo leta 2017 pristopili k vzpostavitvi 3 coworking centrov. Vzpostavili smo osnovne pogoje za zagon dejavnosti, začeli z izvajanjem dejavnosti, svetovanj, mentorstev, izobraževanj, z animacijo, motivacijo, organizacijo dogodkov,… Projekt je bil dobro sprejet, na terenu se kaže potreba po nadaljevanju projekta. Zato je naš namen nadaljevati s projektom. Začeto delo je edino smiselno in upravičeno nadaljevati naprej v naslednjih letih, zato smo pripravili nadaljevanje projekta – Formica 3 Cerkno-Idrija-Logatec.

Cilji, ki jih želimo doseči: oblikovanje spodbudnega podjetniškega okolja, izvajanje vsebinskih aktivnosti v coworking prostorih, identifikacija potencialnih podjetnikov in nudenje podpore pri njihovih načrtih in idejah, nudenje podpore obstoječim podjetnikom, promocija podjetništva in inovativnosti.

Aktivnosti in pričakovani rezultati:

Operacija bo potekala v eni fazi in sicer od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020. V projektu Formica 3 je pomembna nadaljnja gradnja skupnosti, krepitev obstoječe in razvoj novih neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva, nadaljnji razvoj pravkar vzpostavljene podjetniške infrastrukture, delo z zainteresiranimi posamezniki, razširitev na novo ciljno skupino – dijake in učence. Projekt je zastavljen dolgoročno in se bo izvajal postopoma po letih, do konca programskega obdobja.
Predvidene aktivnosti so:

 • izvajanje vsebinskega dela v projektu: redno delo v coworking prostorih,
 • izobraževanja, praktične delavnice, predstavitve dobrih praks, coaching: načrtovanje, priprava in izvedba različnih izobraževanj, delavnic, usposabljanj, coachingov, koordinacija in nadgradnja mreže zunanjih svetovalcev, mentorjev,
 • promocija in organizacija večjega dogodka,
 • nakup strokovne literature,
 • plačilo najemnine za coworking prostore,
 • koordinacija in vodenje projekta.
Cilji operacije:

Kratkoročni cilji:

 • delati z zainteresiranimi posamezniki,
 • nadaljnji razvoj dejavnosti v coworking centrih,
 • pripraviti izobraževanja in usposabljanja, nuditi mentorstva, specialna svetovanja,
 • izvajati različne promocijske aktivnosti, vključno z organizacijo dogodkov,
 • nuditi pomoč in podporo uporabnikom coworking prostorov.

Dolgoročni cilji: razvoj podjetniške infrastrukture in pogojev za oblikovanje novih, inovativnih delovnih mest, kar bomo dosegli z vzpostavitvijo spodbudnega in sodelovalnega okolja, vzpostavitvijo skupnosti zainteresiranih posameznikov, spodbujanjem podjetniških aktivnosti, dvig in razvoj podjetniških kompetenc in znanja, promocija podjetništva v lokalnem okolju in med mladimi,…,

Prispevek k ciljem SLR: v SLR je zapisano, da je razvoj coworking centrov v urbanih središčih prepoznan kot priložnost za razvoj podjetništva in podjetnosti. Projekt prispeva k ciljem SLR.

Več informacij dobite na: www.eu-skladi.si in na http://las-sciljem.si/.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logo-formica-3