E-nostavno na kolo

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Sodelovanje s partnerskimi LASi: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Za mesto in vas.

Celotna vrednost projekta: 77.184,41 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 57.519,32 EUR

Upravičenci Vrednost sofinanciranja
Občina Cerkno 22.654,62 EUR
ICRA d.o.o. Idrija 17.133,69 EUR
LAS s CILjem 2.090,17 EUR
Občina Logatec 15.640,84 EUR

Trajanje projekta: 1.3.2019 – 30.11.2020

Povzetek:

Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na področju kolesarstva in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Vključuje:

 • investicije v infrastrukturo,
 • usposabljanje osebja gostinskih subjektov,
 • izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo,
 • razvoj storitev in novih proizvodov,
 • vključevanje ranljivih skupin ter
 • promocijo.

e-nostavno_na_kolo_aktivnosti

Rezultati projekta:

 • Bistvo projekta je nadgraditev kolesarskih poti in vzpostavitev novih kolesarju prijaznih storitev. Glavno korist bodo tako imeli kolesarji z nadgrajeno in razširjeno ponudbo.
 • Na drugi strani bo operacija lokalnemu gospodarstvu nudila možnost za dodatne zaslužke in prepoznavanjem poslovnih priložnosti (turistični ponudniki, kolesarski vodniki, ponudniki kolesarske opreme…). Poskrbljeno bo tudi za ustrezno usposabljanje vključenih/potencialnih ponudnikov.
 • Opremljenost in urejenost kolesarskih poti/točk bo za rekreativce domačine, obiskovalce in turiste dodatna ponudba. Rezultat bo dopolnjena rekreacijska infrastruktura.
 • Povezava z ranljivimi skupinami bo dosežena preko organizacije različnih dogodkov na obravnavanem območju, v sklopu katerih se bo ranljive ciljne skupine (otroke, starejše, osebe s posebnimi potrebami) spodbujalo k varni uporabi koles (poligon varne vožnje) in se jih osveščalo o pomenu trajnostne mobilnosti. Poleg tega bo del nabavljene opreme (tricikli in tandem kolesa) namenjen za doseganje ranljivih ciljnih skupin.
 • Lokalno prebivalstvo bo imelo koristi predvsem z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacije spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem.

Cilji:

Splošni cilji:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
 • spodbujati trajnostno mobilnost
 •  spodbujati in razvijati trajnostni turizem
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
 • razvoj novih turističnih proizvodov
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i

logo_prp_leader_eu_slo
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP:
https://www.program-podezelja.si