Celostna prometna strategija Občine

Na zadnji javni razpravi o ukrepih prometne strategije

Četrta javna razprava o CPS namenjena ukrepom

Nina Lipušček, LOCUS, d. o. o.

20. junija 2018 je v Večnamenskem centru Cerkno potekala četrta in hkrati zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Cerkno.

Dogodek je z uvodnim nagovorom odprl župan Jurij Kavčič, nato so izdelovalci CPS
(predstavniki Locusa in ICRE) najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti. Na besedilo vizije ni bilo dodatnih predlogov. Sledila je predstavitev strateških ciljev ter konkretnih ukrepov za dosego zastavljenih ciljev. Udeleženci so bili povabljeni, da dodajo svoje predloge dopolnitev, nato pa med ukrepi izberejo tiste, za katere menijo, da so najpomembnejši. Zaradi manjšega števila udeleženih na javni razpravi je bilo možno o predlaganih ukrepih glasovati tudi prek spletne ankete, ki je bila občanom na voljo do 8. julija.

Med več kot 100 ukrepi v okviru petih strateških stebrov so po mnenju udeležencev in sodelujočih občanov v anketi najpomembnejši naslednji:

novice_2018_celostna_prometna_strategija_oc_nabor

Zadnja razprava pred izdelavo CPS

Četrta javna razprava je bila zadnje širše posvetovalno srečanje z občankami in občani v okviru izdelave CPS za Občino Cerkno. V preteklih mesecih so občani, predstavniki ključnih deležnikov in občinske uprave ter izvajalci CPS na več javnih dogodkih razpravljali o obstoječem stanju, problemih in izzivih, možnih poteh razvoja, želeni mobilnosti v prihodnosti ter ne nazadnje o ciljih in prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. Zbrana mnenja, predlogi in predstave udeležencev so bili v vsaki delovni fazi upoštevani pri pripravi delovnih gradiv za strategijo. Tudi strateški cilji in nabor prednostnih ukrepov, ki je bil oblikovan na zadnji javni razpravi, bodo osnova za nadaljnje delo – predvsem za akcijski načrt CPS.

Občani in občanke, ki so se razprav udeležili, so aktivno in konstruktivno sooblikovali strategijo, za kar jim gre iskrena zahvala. Vsi zainteresirani lahko izdelavo končne vsebine strategije spremljate na občinski spletni strani, končni dokument pa bo predstavljen v posebni brošuri.

Na dogodku je bilo izvedeno tudi nagradno žrebanje za sodelujoče v prvi spletni anketi med procesom priprave CPS Cerkno. Vsi vključeni v pripravo CPS Cerkno vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Zahvala gre tudi sponzorjem, ki so prispevali nagrade – Nomago, d. o. o., Planinsko društvo Cerkno, LTO Laufar Cerkno, Velo, d. d., in Občina Cerkno. Glavno nagrado, zložljivo kolo, je prejel Robert Kuralt. Ostali prejemniki nagrad pa so bili: Marta Deisinger, Tajda Pirih, Boštjan Šturm, Mojca Gros, Miranda Mlakar, Tomaž Mlakar, Romana Vojska, Borut Lapanja in Rok Ozebek.

Kako drugače razmišljati o površini za pešce?

V preteklosti se je z urejanjem javnih površin težilo k vse večjim prizadevanjem, da bi se zaščitilo ranljivejše skupine v prometu (pešce in kolesarje) in reguliralo ter omejevalo motorni promet – predvsem v bolj zgoščenih naseljih. Nasprotno pa sodobni načini razmišljanja posegajo po drugačnih pristopih. Preveč reguliran promet je namreč pokazal, da se pozornost udeležencev omejuje ali opira predvsem na omejitve in določila signalizacij ali ukrepe za takšno ali drugačno regulacijo. To pomeni, da udeleženci v prometu manj pazijo na spreminjanje razmer ali potencialno spremembo razmer, ki se v realnih okoliščinah neprestano dogajajo, kar pomeni tudi večjo prometno varnost. Poleg tega strogo ločen promet v prostoru ustvarja omejitve gibanja, ki lahko zmanjšuje kakovost samega prostora in kakovost njegove uporabe. Zato se vse bolj uveljavlja princip »skupnega prostora« (ang. ‘shared space’). Pri tem načinu se je izpostavljeno to, da si javni prostor enakovredno delijo vsi udeleženi v prometu, to pomeni, da vsi, z ozirom drug na drugega, postanejo uporabniki istega prostora. Tak prostor seveda lahko načrtujemo v primeru, ko je motornega prometa malo in omogoča npr. dostop do določenih objektov z javno funkcijo, zasebnih objektov ali potek linij JPP. Princip se običajno uveljavlja na javnih površinah (trgih in ulicah), kjer je ključno, da omogočanje dostopnosti spodbuja različne rabe/funkcije in vitalnost bivanja znotraj naselja.

Ob načrtovanju predvidenih ukrepov iz Celostne prometne strategije Občine Cerkno, ki se med drugim nanašajo tudi na ustvarjanje novih površin za pešce in s tem oživljanje javnih prostorov, je smotrno razmišljati tudi o tem, kako s temi ukrepi spodbuditi sproščeno souporabo teh površin tudi za oblike motornega prometa ter na ta način zagotoviti vitalnost jedra naselja.

Ana Ogrič, ICRA, d. o. o., Idrija