Gradiva, vabila in zapisniki sej Občinskega sveta

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

petek, 12. maj, 2023Številka: 900-0006/2023 Datum: 9. 5. 2023 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 18. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in ... Podrobneje

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

četrtek, 4. maj, 2023Številka: 900-0005/2023 Datum: 24. 4. 2023 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 11. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in ... Podrobneje

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

petek, 7. april, 2023Številka: 900-0004/2023 Datum: 6. 4. 2023 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 5. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 20. aprila 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in ... Podrobneje

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

torek, 31. januar, 2023Številka: 900-002/2023 Datum: 19. 1. 2023 Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki ... Podrobneje

Arhiv gradiv, vabil in zapisnikov sej Občinskega sveta najdete na tej povezavi.