Delovna telesa občinskega sveta

V okviru Občinskega sveta Občine Cerkno delujejo:

  • pet odborov,
  • dve komisiji in
  • dva sveta.

Sestavo posameznih delovnih teles najdete spodaj.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo opravlja zlasti naslednje naloge:
obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju malega gospodarstva in obrti ter gostinstva in turizma ter kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva ribištva ter razvoja in ohranjanja podeželja, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Sestava odbora:
Ime in priimek Naslov Stranka
Marko Čadež – predsednik Podlanišče 13a SDS
Jurij Kavčič Gozdarska pot 2 SLS
Aleš Zajc Lazec 11a LSM
Rok Obid Zakriž 2 STKS
Luka Podobnik Gorenji Novaki 31a LSM
Darko Gatej Gorenji Novaki 27b SLS
Matic Močnik Gorenji Novaki 60 SD

Odbor za družbene in društvene dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti (šolstva, otroškega varstva, raziskovalne dejavnosti, kulturne in športne dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva), ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Sestava odbora:
Ime in priimek Naslov Stranka
Domen Uršič – predsednik Platiševa ulica 31, Cerkno STKS
Adrijana Mavri Platiševa ulica 23, Cerkno STKS
Branka Florjančič Rožna ulica 9, Cerkno SLS
Urška Lahajnar Ubajiogu Straža 6 LSM
Robert Kuralt Gorenjska cesta 29, Cerkno SD
Klara Rovtar Jorrin Cesta OF 6, Cerkno SDS
Janja Bevk Planina pri Cerknem 46 LSM

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor opravlja zlasti naslednje naloge:
obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunalne in infrastrukturne dejavnosti (zbiranje in odlaganje odpadkov, upravljanje s komunalnimi objekti, urejanje cest, javnih poti in javnih površin ter problematika delovanja javnih podjetij s področja komunalnih dejavnosti in drugih gospodarskih javnih služb) ter varstva okolja, varstva in ohranjanja narave, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prostorskega planiranja ter urbanističnega načrtovanja, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Sestava odbora:
Ime in priimek Naslov Stranka
Stanko Močnik – predsednik Platiševa ulica 13, Cerkno LSM
Jerca Prezelj Zakriž 4b STKS
Silvo Jeram Bukovo 25 SLS
Marko Čadež Podlanišče 13a SDS
Danilo Sedej Sedejev trg 4, Cerkno LSM
Aleksander Močnik Gorje 3a SD
David Bašelj Pot na Brce 9

Odbor za javne finance, proračun in investicije opravlja zlasti naslednje naloge:
obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na proračun občine in zaključni račun proračuna, predpisovanje in izvajanje občinskih prispevkov, taks in drugih prihodkov ter izvajanje predpisov s teh področij v občini, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor obravnava tudi načine in pogoje za upravljanje in promet z občinskim premoženjem.

Sestava odbora:
Ime in priimek Naslov Stranka
Urška Lahajnar Ubajiogu – predsednica Straža 6 LSM
Domen Uršič Platiševa ulica 31, Cerkno STKS
Jurij Kavčič Gozdarska pot 2, Cerkno SLS
Antonija Dakskobler Gorenjska cesta 27, Cerkno SD
Marko Čadež Podlanišče 13a SDS
Andraž Drešček Platiševa ulica 13, Cerkno STKS
Robert Zorjan Platiševa ulica 15, Cerkno LSM

Statutarno pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, obravnava odloke in na zahtevo sveta druge akte, ki jih svet sprejema v obliki predpisov ter oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni, statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine, predlaga v sprejem svetu obvezno razlago določb splošnih aktov občine, na zahtevo predsedujočega med dvema sejama sveta ali v času seje razlaga poslovnik sveta.

Sestava odbora:
Ime in priimek Naslov Stranka
Branka Florjančič – predsednica Rožna ulica 9, Cerkno SLS
Antonija Dakskobler Gorenjska cesta 27, Cerkno SD
Nikolaj Ozebek Šebrelje 21c LSM
mag. Vanja Močnik Raspet Pot na Zavrte 24, Cerkno LSM
Katja Jereb Cesta OF 8, Cerkno STKS
Sestava nadzornega odbora
Ime in priimek Naslov Stranka
Dejan Flander Sedejev trg 5, Cerkno SLS
Marta Deisinger Cesta OF 31, Cerkno SDS
mag. Milan Janez Božič Cesta na Plužne 41, Cerkno LSM
Vlasta Primožič Cesta na Plužne 5, Cerkno SD
Karmen Kenda Dolenji Novaki 16a LSM
Sestava komisije
Ime in priimek Naslov Stranka
Andraž Drešček – predsednik Platiševa ulica 13, Cerkno STKS
Mojca Mavri Mostaniška cesta 53, Cerkno LSM
Silvo Jeram Bukovo 25 SLS
Marija Lapanja Šebrelje 29a SD
Katarina Tušar Šebrelje 5 SDS
Sestava sveta
Ime in priimek Naslov Stranka
Marija Lapanja – predsednica Šebrelje 29a SD
Miran Vončina Cvetkova cesta 35, Cerkno SLS
Blaž Makuc Reka 9 STKS
Sestava sveta
Ime in priimek Naslov
Adrijana Mavri – predsednica Platiševa ulica 23, Cerkno Občina Cerkno – STKS
Uroš Magajne Plužnje 7b Policija
Mojca Drešček Platiševa ulica 13, Cerkno UE Idrija
Tatjana Slabe Trebenče 3a Osnovna šola
Mirjam Hadalin Makuc Platiševa ulica 31, Cerkno Vrtec