Urad župana

Naloge in pristojnosti

  • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, nadzornega odbora, občinskega sveta in njegovih organov,
  • skrbi za vodenje evidence prejete in oddane pošte ter arhiviranje,
  • skrbi za pripravo sej občinskega sveta in njegovih organov,
  • skrbi za strokovne, organizacijske, kadrovske in druge zadeve, pomembne za delo občinske uprave,
  • opravlja druge naloge, ki po svoji nalogi sodijo v pristojnost splošnih in upravnih zadev.