Služba za urejanje prostora in varstvo okolja

  • Vanja Mavri Zajc
  • 05 373 46 48

Naloge in pristojnosti

  • Pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti;
  • skrbi za celosten in usklajen razvoj podeželja;
  • opravlja upravne in druge strokovne naloge s področja kmetijstva;
  • skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda ter oskrbo s pitno vodo;
  • vodi druge upravne naloge varstva okolja.