Služba za urejanje prostora in varstvo okolja

  • Vanja Mavri Zajc
  • 05 373 46 48

Naloge in pristojnosti

  • pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti,
  • skrbi za celosten in usklajen razvoj podeželja,
  • opravlja upravne in druge strokovne naloge s področja kmetijstva,
  • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
  • skrbi za organizacijo zimske službe, vzdrževanja občinskih cest, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.
  • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
  • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
  • vodi druge upravne naloge varstva okolja.