Služba za urejanje prostora in varstvo okolja

 • Vanja Mavri Zajc
 • 05 373 46 48
 • Janez Peternel
 • 05 373 46 50

Naloge in pristojnosti

 • pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti,
 • skrbi za celosten in usklajen razvoj podeželja,
 • opravlja upravne in druge strokovne naloge s področja kmetijstva,
 • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
 • skrbi za organizacijo zimske službe, vzdrževanja občinskih cest, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.
 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
 • vodi druge upravne naloge varstva okolja.