Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe

  • Janez Peternel
  • 05 373 46 50

Naloge in pristojnosti

  • Pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
  • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
  • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
  • skrbi za organizacijo zimske službe in vzdrževanje občinskih cest.