Služba za družbene dejavnosti

  • Jožica Lapajne
  • 05 373 46 47

Naloge in pristojnosti

  • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
  • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
  • koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
  • vodi postopke podeljevanja koncesij,
  • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.