Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno (Ur. list RS, št. 18/2013), ki sta ga v enakem besedilu sprejela občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.

Glavna naloga inšpektorata je opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem občinskih odlokov in drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor.

Inšpektor je uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor v okviru svojih pooblastil samostojen in deluje skladno z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Inšpektor nadzoruje izvajanje zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku.

Inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor na področjih:

 • oskrbe s pitno vodo,
 • odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanja in vzdrževanja lokalnih javnih cest in javnih poti,
 • urejanja in vzdrževanja pokopališč in javnih tržnic,
 • oglaševanja,
 • občinskih in turističnih taks in
 • drugih področjih, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, odlok ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
 • izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških;
 • naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje;
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
 • odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Naloga inšpektorja je tudi spremljanje, analiziranje ter podajanje predlogov za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira ter preventivno delovanje z objavami člankov, obvestil in opozoril.

Prijave, pobude, vloge

Občani lahko svoje prijave, pobude, pritožbe, sporočila in druge vloge podajo osebno na občinah, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in po telefonu v času uradnih ur ali po elektronski pošti: inspektorat.idrija-cerkno@idrija.si.

Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih ter varovati tajnost prijavitelja.

Prijavitelja, ki inšpekciji poda lažno prijavo, se lahko kaznuje z globo 500 EUR.