Direktor občinske uprave

Naloge in pristojnosti

  • neposredno vodi občinsko upravo, koordinira delo notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino,
  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, v kolikor niso za njihovo izdajo s posebnim pooblastilom pooblaščeni vodje notranje organizacijskih enot,
  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
  • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam občinske uprave,
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
  • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
  • opravlja druge naloge po odredbi župana.