Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Datum: 3. 1. 2022

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZUP) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20) župan Občine Cerkno objavlja naslednji

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB, KI SO V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKNO POOBLAŠČENE ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 2. stopnji: 

za odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. členu ZUP ter po 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE, v nadaljnjem besedilu: ZLS) je pooblaščen: Gašper Uršič, župan Občine Cerkno za vsa upravna področja.

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 1. stopnji (po 17. in 28. členu ZUP in 67. členu ZLS):

 • mag. Oton Lahajnar, direktor občinske uprave – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja delovanja Občine Cerkno, in sicer družbenih dejavnosti, gospodarstva in gospodarske javne službe ter urejanja prostora in varstva okolja
 • Katja Lapanja, dipl. upr. org., višja referentka II – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji za prijavo prireditev ter obremenitev okolja s hrupom
 • Valerija Močnik, dipl. ekon., višja svetovalka III – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju pokopa pokojnikov
 • Jožica Lapajne, univ. dipl. ekon., višja svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju družbenih ter društvenih dejavnosti,
 • Vanja Mavri Zajc, dipl. san. inž., višja svetovalka II – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod; gospodarske javne službe s področja kmetijstva, izračun komunalnega prispevka
 • Janez Peternel, univ. dipl. ing. gradb., višji svetovalec II – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju prijave prireditev, obremenitev okolja s hrupom, izračun komunalnega prispevka, izdaje mnenj glede skladnosti s prostorskimi akti
 • Mojca Gros, univ.dipl.inž.arh. – višja svetovalka III – pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju delovanja gospodarstva in gospodarske javne službe ter urejanja prostora in varstva okolja Občine Cerkno.

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 2. stopnji:

 • Gašper Uršič, župan Občine Cerkno – za vsa upravna področja.

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 1. stopnji (po 30. členu ZUP):

 • mag. Oton Lahajnar, direktor občinske uprave – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja delovanja Občine Cerkno, in sicer družbenih dejavnosti, gospodarstva in gospodarske javne službe ter urejanja prostora in varstva okolja
 • Katja Lapanja, dipl. upr. org., višja referentka II – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji za prijavo prireditev ter obremenitev okolja s hrupom
 • Valerija Močnik, dipl. ekon., višja svetovalka III – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju pokopa pokojnikov
 • Jožica Lapajne, univ. dipl. ekon., višja svetovalka II – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju družbenih ter društvenih dejavnosti,
 • Vanja Mavri Zajc, dipl. san. inž., višja svetovalka II – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju prijave prireditev, obremenitev okolja s hrupom, izračun komunalnega prispevka, izdaje mnenj glede skladnosti s prostorskimi akti
 • Janez Peternel, univ. dipl. ing. gradb., višji svetovalec II – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju prijave prireditev, obremenitev okolja s hrupom, izračun komunalnega prispevka, izdaje mnenj glede skladnosti s prostorskimi akti
 • Mojca Gros, univ.dipl.inž.arh. – višja svetovalka III – pooblastilo za vodenje upravnega postopka v upravnih zadevah na prvi stopnji na področju delovanja gospodarstva in gospodarske javne službe ter urejanja prostora in varstva okolja Občine Cerkno.

Ta seznam se dopolni oziroma spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v pregledu.

Cerkno, 3. 1. 2022

Gašper Uršič, župan