Delovanje občinske uprave

Pravne podlage za delovanje Občinske uprave Občine Cerkno so Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), Statut Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 44/00).

Upravne in strokovne naloge v Občini Cerkno opravlja Občinska uprava Občine Cerkno. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave. Za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave pooblasti tajnik predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava izvršuje odloke in druge splošne akte, ki jih v okviru svojih pristojnosti izdajata občinski svet in župan. Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Poleg naštetih nalog pa občinska uprava pripravlja tudi predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katere je ustanovljena, odgovarja za stanje na teh področjih ter opravlja druga razvojna, strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, odbore občinskega sveta in komisije.

V Občinski upravi Občine Cerkno so za posamezna področja in naloge organizirane službe, navedene v nadaljevanju.