Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišča Reka-Ravne

admin Obvestila

Datum: 11. 2. 2021
Številka: 478-0008/2021-1

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišča parceli številki 567/2 in 568, obe k. o. 2348 Reka-Ravne

 1. Upravljavec, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

 1. Opis predmeta neposredne pogodbe

Nepremičnina zemljišče parcelni številki 567/2 površine 320 m2, in 568 površine 220 m2, obe k. o. 2348 Reka-Ravne, namembnost:
območje stavbnih zemljišč
Obdobje najema: 60 mesecev

 1. Rok za prejem ponudb

Datum: 5. 3. 2021
Ura: 9.00h

 1. Oblika in pogoji, pod katerimi se odda ponudba

Oblika:
Kraj prejema ponudbe: sedež upravljavca stvarnega premoženja
Veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od roka za prejem ponudb
Namen uporabe stvarnega premoženja:
– ureditev vrta za samooskrbo z vrtninami

 1. Sestavine ponudbe

Ponudbena vrednost mesečne najemnine (minimalno 30 EUR letno)

 1. Način in rok plačila najemnine in are

Način: po izstavljenem računu
Rok: 30 dni
Plačilo are: v višini 30 EUR (najkasneje na dan sklenitve pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem

Plačilo are je bistvena sestavina pravnega posla.

 1. Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja

Ime in priimek: Oton Lahajnar
Elektronski naslov: direktor@cerkno.si
Telefon:  05/37 34 642
Dosegljivost: od 7h do 15h (sreda od 7h do 17h, petek od 7h do 13h)

 1. Občina Cerkno ali občinski svet lahko postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem ustavi do sklenitve pravnega posla.
 1. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla: /
 1. Upravljavec najemnika izbere na podlagi merila najvišje ponujene mesečne najemnine v EUR (vrednost določena na dve decimalni mesti) (100 točk)
 1. Namera je objavljena najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe
 1. Objava namere
 • spletna stran Občine Cerkno
 • drugi primerni načini: /

Občina Cerkno