logo-obcina-cerkno

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem parcele 1/6 k.o. 2337 Bukovo, stavba 12; Bukovo 12A

admin Obvestila

Datum: 31. 3. 2021
Številka: 478-0018/2021-1

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe – najem parcele 1/6 k.o. 2337 Bukovo, stavba 12; Bukovo 12A

 1. Upravljavec, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem:

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

 1. Opis predmeta neposredne pogodbe

Nepremičnina 1/6 k.o. 2337 Bukovo, stavba 12; Bukovo 12A

Obdobje najema: 24 mesecev

 1. Rok za prejem ponudb

Datum: 21.4.2021

Ura: 9.00h

 1. Oblika in pogoji, pod katerimi se odda ponudba

Oblika:

Kraj prejema ponudbe: sedež upravljavca stvarnega premoženja

Veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od roka za prejem ponudb

 1. Sestavine ponudbe

Ponudbena vrednost mesečne najemnine (minimalno 100 EUR mesečno)

 1. Način in rok plačila najemnine in are

Način: po izstavljenem računu

Rok: 30 dni

Plačilo are: v višini 100 EUR (najkasneje na dan sklenitve pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem

Plačilo are je bistvena sestavina pravnega posla.

 1. Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja

Ime in priimek: Oton Lahajnar

Elektronski naslov: direktor@cerkno.si

Telefon:  05 37 34 642

Dosegljivost: od 7h do 15h (sreda od 7h do 17h, petek od 7h do 13h)

 1. Občina Cerkno ali občinski svet lahko postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem ustavi do sklenitve pravnega posla.
 1. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla: /
 1. Upravljavec najemnika izbere na podlagi merila najvišje ponujene mesečne najemnine v EUR (vrednost določena na dve decimalni mesti)
 1. Namera je objavljena 20 dni (najmanj 20 dni oziroma najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe)
 1. Objava namere
 • spletna stran Občine Cerkno
 • drugi primerni načini: /

Občina Cerkno