Namera o podelitvi stavbne pravice

admin Obvestila

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo

Namero o podelitvi stavbne pravice

objavljeno na spletni strani http://www.cerkno.si/ od dne 11. 5. 2022 do dne 30. 5. 2022 in na oglasni deski Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišč s parcelnimi številkami 1332/2, 68/33 in 68/2, vse k. o. 2344 Cerkno, v katere delno posegajo deli stavbe hotela. Namen podelitve stavbne pravice je legalizacija prizidanih delov hotela (restavracije) ter rekonstrukcija hotela.

Pogodba bo sklenjena takoj po poteku objave te namere. Stavbna pravica se ustanavlja s sklenitvijo neposredne pogodbe. Trajanje stavbne pravice je 99 let.

Opomba: Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Cerkno, sprejetega na 35. seji Občinskega sveta dne 10. 5. 2022.

Občina Cerkno
Gašper Uršič l. r.
župan